"The ultimate aim of education is the development of character"

วันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 32

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 32 ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “ทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนในอนาคต ภายใต้นโยบาย จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน : TOGETHER WE MOVE FORWARD” โดย นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายชื่อครูรับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติครูปฏิบัติหน้าที่ครบ 20 ปี
1. นางอำพร ปรีเปรม
* รายชื่อครูรับรางวัลเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ ครูปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี
1. นายพงค์เทพ นันตาบุญ
2. นางสาววรรณฤมล กิตติปภัสสร
3. นางพัชรา ต๊ะวงค์
4. นายสมหมาย สุวิกาโล
5. นายฉัตรชัย จันทะสิทธิ์
6. นายอุปถัมภ์ สุขา
7. นางสาวเสาวภาคย์ ช่างสุวรรณ
8. นางธัญญธร ปรีชารัตน์
9. นางสุทธิพร อินชัย
10. นางนงนุช สุอังคะ
11. นางพัณณ์ชิตา เรื่องสุริยะ
12. นายสุรพงษ์ เชิงอักษร