"The ultimate aim of education is the development of character"

วันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 31

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 31 ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เข็มทองคำเชิดชูเกียรติครูปฏิบัติหน้าที่ครบ 10 ปี และ 30 ปี และคณะครูที่ได้รับเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “เด็ก BAD-SAD บ่อย: ครูจะถอยทรงไหน?” โดย พันเอก วันชนะ สวัสดี (ผู้พันเบิร์ด) ฝ่ายเสนาธิการผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครูรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
1. นางสาวสุรีรัตน์ อุไรวร
ครูรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
1. นางสาวชัชชญา กันทาผาม
ครูรับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติครูปฏิบัติหน้าที่ครบ 10 ปี
1. นางกัฑทรี มนน้อย
2. นางสาวณัฐณิชา นันตา
3. นางสาววรัลชญาน์ นนทชัยโชติรัตน์
ครูผู้สอนกลุ่มสาระต่าง ๆ ดีเด่นรับเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น
1. นายกรกช ไชยวงค์
ครูบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ/ต่างประเทศ
1. นายพจนวรรชย์ พรหมสวัสดิ์
2. ดร.ขัติยา ปิยะรังษี
ครูรับรางวัลเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ ครูปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี
1. นางศศิธร ครินชัย
2. นางทัดดาว อักกพันธานนท์
3. นางปาริชาติ อุทยาวลี
4. นางโสภิณ ประกอบของ
5. นางพรรณิกา ศิริณุพงษานันท์
6. นางศุภาสินีย์ วิรัชวิสิฐ
7. นายสุรพล คุณยศยิ่ง
8. นางเกสร วรรณศรี
9. นางอรัญญา ศรีดาวเรือง