"The ultimate aim of education is the development of character"

ร่วมนมัสการพระเจ้า 92 ปี คริสตจักรสืบนทีธรรม

ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งคริสตจักรครบ 92 ปี และถวายขอบพระคุณพระเจ้า คริสตจักรสืบนทีธรรม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565