"The ultimate aim of education is the development of character"

รีทรีตฝ่ายบริการของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดรีทรีตฝ่ายบริการของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ขึ้น ในหัวข้อ “ข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้ โดยพระเยซูคริสต์ผู้ทรงชูกำลังข้าพเจ้า” ฟิลิปปี 4:13
คัมภีร์ศึกษาโดย ศาสนาจารย์ ดร.ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี และ ครูศาสนาส่งศักดิ์ ใจเสาร์ดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วยงานอนุชนสภาคริสตจักรในประเทศไทย ณ สวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล จ.เชียงใหม่