"The ultimate aim of education is the development of character"

รีทรีตนักเรียน FOC ระดับมัธยมศึกษา

ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน ค.ศ.2022 ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้กำหนดจัดรีทรีตนักเรียน FOC ระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันและแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ การทำงาน ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ณ กัซซัน พาโนรามา กอล์ฟ คลับ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน