"The ultimate aim of education is the development of character"

รีทรีตนักการ – รปภ.ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดรีทรีตนักการ – รปภ.ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้นใน หัวข้อ “ถ้าเรารักซึ่งกันและกัน…เราก็เป็นสาวกพระเยซูคริสต์” ยอห์น 13:35  ในช่วงคัมภีร์ศึกษาได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์ ดร.สมชิด หัวนา ประธานฝ่ายอภิบาลคริสตจักรภาคที่ 1 วิทยากรคัมภีร์ศึกษา ณ กรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่