"The ultimate aim of education is the development of character"

รีทรีตครู – บุคลากรของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดรีทรีตครู – บุคลากรของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “พันธกรแบบพระเยซูคริสต์” ในช่วงคัมภีร์ศึกษาได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์ ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ กรรมการบริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และช่วงแบ่งปันคำพยานชีวิต ได้รับเกียรติจากคุณณัฐชา นวลแจ่ม และคุณรัฐภูมิ ไข่นาค ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย