"The ultimate aim of education is the development of character"

รีทรีตคณะกรรมการนักเรียน FOC ระดับมัธยมศึกษา 2567

ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดรีทรีตคณะกรรมการนักเรียน FOC ระดับมัธยมศึกษา 2567 ในหัวข้อ “Mission Possible” ลูกา 1:37 “เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทำไม่ได้“ คัมภีร์ศึกษาและกิจกรรมสัมพันธ์ โดยหน่วยงานอนุชนและหน่วยงานคริสเตียนศึกษา ณ คริสตจักรทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคิรีขันธ์ และ บ้านพักสัมมนา สภาคริสตจักรฯ จ.เพชรบุรี