"The ultimate aim of education is the development of character"

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนแทรกชั้นทางระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2567

การแจ้งความประสงค์เข้าเรียนแทรกชั้น เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้น ที่โรงเรียนไม่ได้ประกาศรับสมัครเข้าเรียนตามปกติ ได้เข้ามาทดสอบความรู้เพื่อเข้าเรียนทดแทนตามจำนวนที่ว่างของนักเรียนปัจจุบัน ที่แจ้งลาออกหรือย้ายสถานศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา (31 มีนาคม 2566)

      ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร    – รดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2          – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                                                  – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3          – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                                                  – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4          – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

           กำหนดการ
  • กำหนดการแจ้งความประสงค์ทางระบบออนไลน์               วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 – วันศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2567 (ปิดระบบวันศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:00 น.)

  • กำหนดการทดสอบความรู้                                                          วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567

  • ประกาศผลการทดสอบความรู้                                                   วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567  เวลา 15:00 น. ประกาศทางเว็บไซต์ของโรงเรียนฯ 

  • รายงานตัวการเป็นนักเรียน                                                        วันอังคารที่ 12 – วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567              

                                    
                                      หมายเหตุ    กำหนดการรับสมัครฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

        ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ทางระบบออนไลน์

                                   ขอความกรุณาชำระค่าสมัครฯ ภายในวัน-เวลาที่กำหนด หากเกินเวลาหรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน ทางโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าใบสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

               คุณสมบัติของผู้สมัคร