"The ultimate aim of education is the development of character"

ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง: PRC สระเกล้าดำหัวครู-อาจารย์

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมสืบสานรักษาประเพณีล้านนา จัดงาน “สระเกล้าดำหัวครู-อาจารย์” ประจำปี 2567 เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ณ โรงยิมเนเซียมของโรงเรียน