"The ultimate aim of education is the development of character"

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดย ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี และมอบเหรียญที่ระลึกแก่ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ที่จะเกษียณอายุการทำงาน ในปีการศึกษา 2566 ณ สนามจามจุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เกิดความภาคภูมิใจ และส่งเสริมความมีระเบียบวินัยแก่ลูกเสือ