"The ultimate aim of education is the development of character"

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

วันที่ 4 เมษายน 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริม พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่กำลังดำเนินโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา เพื่อรองรับนักเรียนที่มีความต้องการเป็น “นวัตกรอาหาร (Food Innovator)” และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมลงนามฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  สุระวัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี พร้อมทั้ง ดร.ขัติยา  ปิยะรังษี  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนฯ และคณะครูจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร

และในโอกาสเดียวกัน ทางโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้มอบเกียรติบัตรแก่คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาในโครงงานวิจัยของนักเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท. ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 เวที Thailand New Gen Inventors Award 2023 ซึ่งได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย โขนงนุช และ อาจารย์ ดร.กฤษฎา อุ่นบ้าน