"The ultimate aim of education is the development of character"

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวัน คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวัน คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือสามัญ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ