"The ultimate aim of education is the development of character"

พิธีตั้งเสาเอก PRC Shop

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีตั้งเสาเอก PRC Shop ประกอบพิธีโดย ศจ.บัณฑิต อินทรเทพ อนุศาสกและรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียน