"The ultimate aim of education is the development of character"

พิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น Tyr’22

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น Tyr’22 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา และคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักเรียนเก่ารุ่น Zenith’78 เป็นผู้ให้โอวาท ณ โบสถ์ของโรงเรียน