"The ultimate aim of education is the development of character"

พบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ พร้อมกับหัวหน้าโปรแกรมอัจฉริยภาพภาษาจีน เข้าพบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมและการสอบวัดระดับภาษาจีน นอกจากนี้ยังได้พูดคุยกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนต่อไป