"The ultimate aim of education is the development of character"

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อปรัชญาการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อปรัชญาการจัดการศึกษา “เป้าหมายสูงสุดของการศึกษาคือการพัฒนาอุปนิสัย” และวิสัยทัศน์โรงเรียน “เป็นสถานศึกษาที่เสริมสร้างอุปนิสัยพีอาร์ซีบนรากฐาน คริสตจริยธรรม นำผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส