"The ultimate aim of education is the development of character"

บรรยากาศวันเปิดเทอม ปีการศึกษา 2567

📸ภาพบรรยากาศวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และ“โครงการรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย” 🚌 ซึ่งได้เริ่มวันแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 มีผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจใช้บริการทั้งในช่วงเช้าและช่วงหลังเลิกเรียน🚦โดยมีครูเวรให้ความดูแลตลอดเส้นทาง👩👱‍♂️
💙โรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้ให้ความสนใจ รวมถึง #ผู้ใหญ่ใจดี •RTC Chiang Mai Bus • เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจราจรเชียงใหม่ • ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ (เซ็นเฟส) • ห้าง Big C Extra เชียงใหม่ 2 ที่ได้ให้ความร่วมมือและอนุเคราะห์ให้ความสะดวก และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดปัญหาการจราจรและลดมลพิษ✨🌈
🚍โครงการรถรับส่งโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดทำขึ้น🚦โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาด้านการจราจรบนถนนแก้วนวรัฐและพื้นที่โดยรอบในช่วงเวลาเร่งด่วน ลดมลพิษทางอากาศและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม🌳🌿🍃
========