"The ultimate aim of education is the development of character"

น้องๆ ปฐมวัยระลึกถึงพ่อครูแฮรีส

ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2566 นักเรียนระดับปฐมวัย เข้าชมพิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส ศึกษาประวัติศาสตร์ของโรงเรียน และร่วมระลึกถึง ศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม แฮรีส และบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งโรงเรียน โดยมีนักเรียนจากชมรมการพูด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ข้อมูลและดูแลน้องๆ