"The ultimate aim of education is the development of character"

นิเทศ ติดตาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในโอกาสเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พร้อมศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านต่างๆ และพบปะกับผู้บริหารของโรงเรียน