"The ultimate aim of education is the development of character"

นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเกษียณอายุการทำงานและวันประชุมครูปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

✝️เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ⛪️จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเกษียณอายุการทำงานและวันประชุมครูปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์บุญญวัฒน์ มโนปัน ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ เป็นผู้เทศนา ณ โบสถ์ของโรงเรียน ⛪️
💙รายชื่อครู บุคลากรเกษียณอายุการทำงาน💙
1. อาจารย์ราตรี ปากหวาน ปฐมวัย 🔹อายุงาน 24 ปี 11 เดือน
2. อาจารย์จิรพันธุ์ ศิรินภาพันธ์ ประถมศึกษา 1-3 🔹อายุงาน 36 ปี 10 เดือน
3. อาจารย์วัชรี วงศ์ยิ้มย่อง ประถมศึกษา 1-3 🔹อายุงาน 27 ปี 5 เดือน
4. อาจารย์สุพัตร์ ธงซิว ประถมศึกษา 4-6 🔹อายุงาน 17 ปี 10 เดือน
5. อาจารย์เสาวณีย์ กุลเพชรประสิทธิ์ ประถมศึกษา 4-6 🔹อายุงาน 36 ปี 10 เดือน
6. อาจารย์เมธาสิทธิ์ อิทธิพันธุ์กุล ประถมศึกษา 4-6 🔹อายุงาน 36 ปี 10 เดือน
7. อาจารย์กรรณิการ์ มโนวงค์ ประถมศึกษา 4-6 🔹อายุงาน 31 ปี 11 เดือน
8. อาจารย์คณาวุธ จันทร์ตา ประถมศึกษา 4-6 🔹อายุงาน 30 ปี 9 เดือน
9. อาจารย์รพินาย พิริยะพาณิชย์ มัธยมศึกษา 1-3 🔹อายุงาน 38 ปี 9 เดือน
10. อาจารย์ชฎาพร วจนะคัมภีร์ มัธยมศึกษา 1-3 🔹อายุงาน 33 ปี 2 เดือน
11. อาจารย์รัตนาภรณ์ ตียาพันธ์ มัธยมศึกษา 1-3 🔹อายุงาน 37 ปี 9 เดือน
12. อาจารย์ศศิวิมล จูงศิริวัฒน์ มัธยมศึกษา 1-3 🔹อายุงาน 25 ปี 4 เดือน
13. อาจารย์เดชา ตาคำ มัธยมศึกษา 4-6 🔹อายุงาน 35 ปี 5 เดือน
14. อาจารย์โสภิณ ประกอบของ อำนวยการ 1 🔹อายุงาน 31 ปี 5 เดือน
15. ด็อกเตอร์กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์ อำนวยการ 2 🔹อายุงาน 36 ปี 10 เดือน
16. ด็อกเตอร์นิรันดร์ ตั้งธีระบัณฑิตกุล อำนวยการ 2 🔹อายุงาน 36 ปี 9 เดือน