"The ultimate aim of education is the development of character"

นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเกษียณอายุการทำงานและประชุมครูปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเกษียณอายุการทำงานและประชุมครูปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์บุญญวัฒน์ มโนปัน ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ เป็นผู้เทศนา ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส

ครู บุคลากรเกษียณอายุการทำงาน
อ.ดารณี สายคำยะ
อ.วันทนา พรหมชนะ
อ.นงนุช สุอังคะ
อ.ทองพูน เรือนมูล
อ.วิมลสวรรค์ พันธุ์เทพ
อ.ศุภาสินีย์ วิรัชสิฐ
อ.อุปถัมภ์ สุขา
อ.ประคองศรี ขัติทะจักร์
อ.ชมพูนุช ไชยชนะ
ดร.ดุษิต พรหมชนะ
อ.อรัญญา ศรีดาวเรือง
Mr. Adolfo Pacana Beltran