"The ultimate aim of education is the development of character"

นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตสมภพและกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ครู บุคลากร

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานคริตสัมพันธ์ให้กับคณะครู บุคลากร โดยมีการนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตสมภพ ได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา ณ โบสถ์ของโรงเรียน และการแข่งขันกีฬา กีฬาพื้นบ้าน การประกวดกองเชียร์ และกิจกรรมสัมพันธ์ ณ สนามจามจุรี