"The ultimate aim of education is the development of character"

นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเปิดภาคเรียนและวันประชุมครูรวม ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเปิดภาคเรียนและวันประชุมครูรวม ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์นฤชา วารีศรี บุคลากรหน่วยงานศิษยาภิบาลสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา และโอกาสมอบเกียรติบัตรครูอายุการทำงานครบ 30 ปี ณ โบสถ์ของโรงเรียน และห้องประชุมใหญ่อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส