"The ultimate aim of education is the development of character"

นมัสการขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในพิธีมอบถวายสนามกีฬา PRC Stadium 2020

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการนมัสการขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในพิธีมอบถวายสนามกีฬา PRC Stadium 2020 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย คณะกรรมการบริหารโรงเรียน สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมนักเรียนเก่าฯ และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธี ณ PRC Stadium 2020