"The ultimate aim of education is the development of character"

นบวันทาบูชาครู: นมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีไหว้ครู

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นได้แสดงความเคารพแก่ครูผู้สอนและรำลึกถึงพระคุณของครู