"The ultimate aim of education is the development of character"

งานต้อนรับผู้เทศนาและผู้ให้โอวาทในพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานต้อนรับผู้เทศนาและผู้ให้โอวาทในพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์พงษ์ศักดิ์ สินธุมัด รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา และคุณวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นักเรียนเก่ารุ่น Spider’82 เป็นผู้ให้โอวาท และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา และคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักเรียนเก่ารุ่น Zenith’78 เป็นผู้ให้โอวาท เป็นผู้ให้โอวาท
และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Best All Around Student
– ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ เด็กชายชยพล ศักรินทร์กุล
– ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ นางสาวสุกฤตา กิตติปภัสสร
และรางวัล Honorable Mention Student
– ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ เด็กชายธนกฤต พิทักษ์