"The ultimate aim of education is the development of character"

ค่ายจิตวิทยา 😊 หัวข้อ Talking to your mind

ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2565 งานจิตวิทยาการปรึกษา แนะแนว และการศึกษาพิเศษ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโครงการ “ค่ายจิตวิทยา  หัวข้อ Talking to your mind” สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1–6 ณ อุทยานแห่งชาติ สุเทพ-ปุย สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจ และอยากมีประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการทางจิตวิทยา  และเป็นการพัฒนาทักษะการฟัง และทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ รวมถึงการสร้างระบบการส่งต่อข้อมูลด้านสุขภาพจิตจากนักเรียนมาสู่ครูแนะแนว หรือนักจิตวิทยาโรงเรียน เพื่อการดูแลช่วยเหลือต่อไป