"The ultimate aim of education is the development of character"

คริสตสมภพครู-บุคลากร

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตสมภพครู-บุคลากร โดยได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์ ดร.สมนึก จาริเพ็ญ กรรมการศาสนศาสตร์ศึกษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา ณ โบสถ์ของโรงเรียน และภาครื่นเริง ณ สนามจามจุรี