"The ultimate aim of education is the development of character"

รอบทั่วไป : นักเรียนภายนอก และนักเรียน ม.3 PRC

กำหนดการรับสมัคร

ยื่นใบสมัคร และชำระค่าใบสมัคร                    วันจันทร์ที่ 5 – วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 
พิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ                    วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566
วันสอบ                                                             วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 

                                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์            วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.45 น.
                                        (เฉพาะโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ) 

                                    วันสัมภาษณ์                                                          วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
                                        (เฉพาะโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ)

                                    วันประกาศผลสอบ วันประกาศผล                  วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566
                                    วันรายงานตัว โอนจ่ายเงิน                              วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 

                                   – วันปฐมนิเทศเฉพาะผู้ปกครอง ทั้งนักเรียนภายนอกและนักเรียน PRC วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 อาคาร 100 ปี

                 **หมายเหตุ : นักเรียนภายนอกและนักเรียนภายใน หากผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวในรอบรับตรง Portfolio จะไม่สามารถเข้าพิมพ์บัตรเข้าสอบ เพื่อเข้าสอบในรอบทั่วไปได้

 เอกสารประกอบการรับสมัคร

นักเรียนภายนอก                                                                                                                                                           นักเรียนภายใน PRC
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                                                                    1. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ขนาดไม่เกิน 25 MB 
2. เอกสารผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ปพ.1)                                            (เฉพาะผู้สมัครเพิ่มในโปรแกรมส่งเสริมอัจริยภาพ)                      
                                    3. รูปถ่ายแต่งกายชุดนักเรียน
                                    4. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ขนาดไม่เกิน 25 MB
                                        (เฉพาะผู้สมัครเพิ่มในโปรแกรมส่งเสริมอัจริยภาพ)     
  


 รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 

 ให้จัดทำเป็นรูปเล่มไม่เกิน 10 หน้ากระดาษขนาด A4 (ไม่รวมปกและคำนำ) สแกน หรือ export เป็นไฟล์ pdf ไฟล์เดียวขนาดไม่เกิน 25 MB ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว และรายละเอียดที่   แสดงถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับตามรายการที่กำหนด และนำฉบับจริงมาในวันสัมภาษณ์

                                        

โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพที่เปิดรับสมัครในรอบสอบทั่วไป นักเรียนภายนอก และนักเรียน ม.3 PRC

 

Science & Mathematics Excellence Program: SMEP

เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยเน้นจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงและการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะการสื่อสาร มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เกิดสมรรถนะการเรียนรู้ ที่ยั่งยืน

Mathematics Excellence Program: MEP

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ฝึกฝนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผ่านการ จัดประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งการ บูรณาการคณิตศาสตร์กับหุ่นยนต์ ตลอดจนผสมผสานการใช้สื่อการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ นำความรู้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตจริงได้อย่างสร้างสรรค์

Science of Integrated Innovation (SII)

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และสมรรถนะทางเทคโนโลยี ผ่านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถออกแบบการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อการสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้งาน และการสร้างสรรค์โครงงานในรูปแบบ งานสร้างสรรค์ปฏิบัติการสตูดิโอ และปฏิบัติการโครงงานรวบยอด สามารถคิด วางแผน และออกแบบการสร้างผลงานตั้งแต่ในรูปแบบโครงงานระดับโรงเรียน จนถึงโครงงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ

Engineering in Robotics and Automation (ERA)

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และสมรรถนะทางเทคโนโลยี ผ่านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมตั้งต้นได้ และการสร้างสรรค์โครงงานในรูปแบบ งานสร้างสรรค์ปฏิบัติการ สตูดิโอ และปฏิบัติการโครงงานรวบยอด สามารถคิด วางแผน และออกแบบการสร้างผลงานตั้งแต่ในรูปแบบโครงงานระดับโรงเรียน จนถึงโครงงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ

Digital Art and Games (DAG)

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และสมรรถนะทางเทคโนโลยี ผ่านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมตั้งต้นได้ การออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะดิจิทัล การพัฒนาเกม Platform การสร้างภาพเคลื่อนไหว และการสร้างสรรค์โครงงานในรูปแบบ งานสร้างสรรค์ ปฏิบัติการสตูดิโอ และปฏิบัติการโครงงานรวบยอด สามารถคิด วางแผน และออกแบบการสร้างผลงานตั้งแต่ในรูปแบบโครงงานระดับโรงเรียน จนถึงโครงงานนวัตกรรม ระดับนานาชาติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อแผนกรับสมัครนักเรียนและวิเทศสัมพันธ์

โทร. 053-242038, 053-242550 ต่อ 254, 224

 วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลาทำการ 09:00-16:00 น.

       
 

ค่าสมัคร
นักเรียนภายนอก (500 บาท)
และนักเรียนภายใน PRC (200 บาท)

– หากเลือกสมัครโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพเพิ่มเติม ชำระเพิ่ม 100 บาท สามารถเลือกได้สูงสุด 2 โปรแกรมฯ
ค่าใบสมัครนักเรียนภายนอก (600 บาท) และนักเรียนภายใน (300 บาท)

หมายเหตุ : นักเรียนภายนอกและนักเรียนภายใน หากผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวในรอบรับตรง Portfolio
จะไม่สามารถเข้าพิมพ์บัตรเข้าสอบ เพื่อเข้าสอบในรอบทั่วไปได้

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน – 23 มิถุนายน 2566