"The ultimate aim of education is the development of character"

การฝึกซ้อมนักเรียน คณะครู บุคลากร ในการรับมือภัยพิบัติ อัคคีภัย และแผ่นดินไหว

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครเชียงใหม่ (ศูนย์พิงค์นคร) จัดการฝึกซ้อมนักเรียน คณะครู บุคลากร ในการรับมือภัยพิบัติ อัคคีภัย และแผ่นดินไหว โดยการฝึกซ้อมฯ ในครั้งนี้ มีการจำลองเหตุการณ์และการปฎิบัติเสมือนจริงทุกประการ ทั้งผู้อพยพ ผู้ประสบภัย และระบบสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตน สามารถรับมือแก้ไข ป้องกัน ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และสามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้ เมื่อเกิดสถานการณ์จริง