"The ultimate aim of education is the development of character"

กาดหน้อยอนุบาล

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ระดับปฐมวัยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “กาดหน้อยอนุบาล” ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการซื้อขายสินค้า และเรียนรู้วัฒนธรรมล้านนา