ข้อคิดประจำวัน :   เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์.. โรม 8:28 And we know that in all things God works for the good of those who love him, who[a] have been called according to his purpose.   อ่านย้อนหลัง

ข้อมูลโรงเรียน (About P.R.C.)

  ข้อมูลพื้นฐาน
  เพลงประจำโรงเรียน
  ประวัติความเป็นมา
  อาคาร-สถานที่
  แผนผังบริเวณ
  ทุนการศึกษา
  ปฏิทินโรงเรียนออนไลน์
  มูลนิธิวิลเลียม แฮรีส อนุสรณ์
  ส่งจดหมายถึงผู้จัดการโรงเรียน
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  โครงสร้างการบริหาร ปีการศึกษา 2556
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (P.R.C. Board)
  คณะกรรมการบริหารภายใน

งานบริการนักเรียน (Student e-Service)

  ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (P.R.C. Online)
  กระดานข่าวนักเรียน (Student Webboard)
  Speed Reading
  PRC-eDLTV เนื้อหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  นักเรียนเข้าเรียนจากสื่อ ICT ครู
  ขอใบรับรองจากงานทะเบียนออนไลน์
  การบ้านนักเรียน (Homework)
  PRC Video On Demand (สื่อวีดีโอออนไลน์)
  ศูนย์รวมสื่อ และวีดีทัศน์ P.R.C.
  ตลาดการศึกษาออนไลน์ (NOE Plaza)
  ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ (P.R.C. Item Bank)
  ตรวจสอบผลการเรียนและเกรดเฉลี่ย
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia E-Book)
  นักเรียนประเมินครู ปีการศึกษา 2556
  งานแนะแนวโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  ลงทะเบียนกิจกรรมนักเรียน
  แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภค
  แบบประเมินความสุข
  แบบประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุ
  Student SDQ
  ประเมิน EQ
  อัพเดทข้อมูลนักเรียน

งานบริการครูและบุคลากร (Teacher e-Service)

  P.R.C. E-mail
  รายงานพัสดุออนไลน์
  กระดานข่าวครูและบุคลากร (Teacher Webboard)
  แจ้งซ่อมอุปกรณ์ IT โสตฯ และซ่อมบำรุงทั่วไป
  บันทึกการบ้านแจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง
  จองการใช้ห้อง รถยนต์ และสถานที่ในโรงเรียน
  บันทึกและรายงานวิจัยในชั้นเรียน/หน่วยงาน
  ตรวจสอบการมาทำงานกับเครื่องอ่านลายนิ้วมือ
  บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน
  โปรแกรมยื่นคำร้องขอแก้ไข/ข้อเสนอโปรแกรม
  บันทึกคะแนนประจำวิชา
  บันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  บันทึกคะแนนการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
  ลงทะเบียนโครงการคลีนิคไอทีและโสตฯเคลื่อนที่
  ปพ.6 บันทึกความเห็นครูประจำชั้น
  ประเมินครูและบุคลากร ครั้งที่ 2 ปี ก.ศ. 2556
  P.R.C. Share Data
  บันทึกคะแนนตามตัวชี้วัด
  แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
  Tablet เด็ก ป.1
  ลงทะเบียนกิจกรรมครู
  รายการโทรทัศน์ครู
  ระเบียบการบริหารงานของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปี 2556
  ผลงาน ICT ครูประจำปีการศึกษา 2556
  ตรวจสอบการประเมินสุขภาพ(สำหรับครูพยาบาล)
  ตรวจสอบนักเรียนที่ยังไม่ประเมินครู

งานประชาสัมพันธ์ (Public Relation)

  ประมวลภาพกิจกรรมปี 2009
  ประมวลภาพกิจกรรมปี 2010
  ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2011
  ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2012
  วารสารโรงเรียน That is P.R.C. ฉบับที่ 1/2552
  วารสารโรงเรียน That is P.R.C. ฉบับที่ 2/2552 <1>
  วารสารโรงเรียน That is P.R.C. ฉบับที่ 2/2552 <2>
  วารสารโรงเรียน That is P.R.C. ฉบับที่ 1/2553
  วารสารโรงเรียน That is P.R.C. ฉบับที่ 2/2553
  รอบรั้วมะขามเทศ Vol.1
  รอบรั้วมะขามเทศ Vol.2
  รอบรั้วมะขามเทศ Vol.3
  รอบรั้วมะขามเทศ Vol.4
  รอบรั้วมะขามเทศ Vol.5
  รอบรั้วมะขามเทศ Vol.6
  รอบรั้วมะขามเทศ Vol.7
  รอบรั้วมะขามเทศ Vol.8
  วารสารโรงเรียน That is P.R.C. ฉบับที่ 1/2554
  วารสารโรงเรียน That is P.R.C. ฉบับที่ 2/2554
  รอบรั้วมะขามเทศ Vol.9
  วารสารโรงเรียน That is P.R.C. ฉบับที่ 1/2555
  ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2013
  วารสารโรงเรียน That is P.R.C. ฉบับที่ 2/2555
  The P.R.C. Channel

เว็บไซต์ในโรงเรียน (P.R.C. Links)

  โครงการสวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน
  ฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร (PRC Academic)
  งานอนามัยโรงเรียน
  สถาบันแฮรีส อาคาร 100 ปี
  ห้องสมุดโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  เว็บไซต์มัธยมศึกษาปีที่ 1
  การบริหารจัดการ โครงการ 1 ช่วย 9
  พยาบาลและโภชนาการมัธยมปลาย
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งาน Wi-Fi (มัธยมปลาย)
  Brain-Based Learning at Kindergarten Level
  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

เว็บไซต์ทางการศึกษา(Educational Website)

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
  สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
  สำนักพันธกิจการศึกษา มูลนิธิสภาคริสตจักรฯ
  สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
  สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
  Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
  กองวิจัยตลาดแรงงาน
  สภาคริสตจักรในประเทศไทย
ข่าวและเหตุการณ์ (P.R.C. NEWS)                                     ไทย | English

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จากการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556

อ่านย้อนหลัง


ประกาศและข่าวทั่วไป (Announcement)
- เรียกรายชื่อนักเรียนหลักสูตรนักเรียนอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยี (JTTP) ระดับ ป.4
- เรียกรายชื่อนักเรียนหลักสูตรนักเรียนอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยี (JTTP) ระดับ ป.6
- ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ประชุมในวันที่ 26 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส (ลงทะเบียน 08.30 น.-09.00 น. ประชุม 09.00 น.-12.00 น.)
- ขอความร่วมมือผู้ปกครอง นักเรียน ได้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควัน
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยี ป.4-6
- ประกาศรับสมัครครูผู้สอน
- การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่น
    >> ภาคเรียนที่ 2/2556
    >> ภาคเรียนที่ 1/2557
- ข่าวสารระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ปฏทินแจ้งผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.6/2556 (รุ่นเก้า)
- ขอเชิญผู้สนใจร่วมประมูลราคารถยนต์เก่าที่ใช้แล้ว สภาพดี จำนวน 2 คัน
- มาตรการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ ควบคุมโรคและการดูแลนักเรียน

อ่านย้อนหลัง

 ภาพ-ข่าวประชาสัมพันธ์ (P.R.C. Activities)
MOS Olympic 2014
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล ภูษา นักเรียนชั้น ม.5/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Excel นายภูวเดช สันธนาภิรมย์ นักเรียนชั้น ม.6/1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับ 2 ประเภท Powerpoint นางสาวบัณฑิตา รูปสุวรรณ นักเรียนชั้น ม.5/1 ที่ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท Powerpoint จากการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ในด้านการใช้งาน Microsoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย หรือ Microsoft Office Specialist Thailand Competition (MOS Olympic 2014) เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Microsoft Office Specialist World Championship ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโดยบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557
คณะครู นักเรียน ร่วมรดน้ำดำหัว ผู้บริหารและครูอาวุโส
คณะครู นักเรียน ร่วมรดน้ำดำหัวขอสุมาลาโทษและขอพรจากคณะผู้บริหารของโรงเรียนและคุณครูอาวุโส เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557
nsc 2014
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ อ.รุ่งกานต์ วังบุญ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สื่อการเรียนการสอน ระดับอาจารย์ , นายภูวเดช สันธนาภิรมย์ ม.6/1 นายศรัณย์ภัทร ฝั้นแก้ว ม.5/1 นายธราธร หลวงอินตา ม.5/7 ที่ได้รับรางวัลชมเชย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ม่อนม่อนซ่อนผ้า , นายทัตพงศ์ สงเคราะห์พันธุ์ ม.6/1 นายอลงกรณ์ เทพวงค์ ม.5/7 น.ส.ณัชชา สุวรรณยิก ม.4/1 ที่ได้รับรางวัลชมเชย สื่อการเรียนการสอน ยิงจรวดยิงดี , นายรัฐ พฤฒิธาดา ม.5/7 น.ส.กัลยวรรธน์ พรหมรัตน์สรณ ม.4/1 น.ส.ธันยา นภีรงค์ ม.4/1 ที่ได้รับรางวัลชมเชย สื่อการเรียนการสอน องครักษ์พิทักษ์หัวใจ , นายธัชพล สิงห์เวชสกุล ม.5/7 นายกาย เลาวพงศ์ ม.6/1 นายศุภกร กอประพันธ์ ม.5/7 ที่ได้รับรางวัลชมเชย โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน ซื้อง่ายด้วยคิวอาร์ จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ แข่งขันระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2557 ณ อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร
ประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีขอสุมาลาโทษ คาราวะ และขอพรจากพ่อเมือง นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และภริยา ในประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 เป็นการแสดงการสุมาคารวะต่อพ่อเมืองซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2557
 

อ่านต่อ

ข่าวสารแผนก/ฝ่าย (Department NEWS)

แผนกปฐมวัย

25/3/2557 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำหลักสูตร โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
25/3/2557 สาธิตการสอนแบบBBL
20/3/2557 สัมมนาการจัดทำหลักสูตรและการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์
8/3/2557 งานรื่นเริงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556

อ่านต่อ

 

แผนกประถมศึกษา

4/4/2557 ร่วมแสดงความเสียใจ
2/4/2557 ด.ช.กิรติ ตุลาทอง เหรียญทองการแข่งขันว่ายน้ำ
28/2/2557 ด.ช.วริศ วังศพ่าห์ คะแนนสูงสุด อันดับ 1 Trinity Awards Thailand 2013 : Grade 2 Piano
26/2/2557 ด.ช.พงศภัค เหมรัตน์ตระกูล รางวัลชมเชย วาดภาพ

อ่านต่อ

1/4/2557 ด.ช.ณัฏฐชัย สุทา ชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด
7/2/2557 ชนะเลิศ การแข่งขันซูโดกุ
7/2/2557 ชนะเลิศ ปริศนาอักษรไขว้ภาษาไทย
7/2/2557 ชนะเลิศ ปริศนาอักษรไขว้ภาษาอังกฤษ

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

26/2/2557 ร่วมการประกวดวาดภาพสโมสรไลออนส์สากล
26/2/2557 รางวัลดีเด่น The Power of Nature
25/2/2557 ผลงานหนูสู่ชุมชน
27/1/2557 นิทรรศการวิชาการ

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

2/4/2557 มอบรางวัลประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
25/3/2557 P.R.C. รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ จากการแข่งขัน NSC 2014
13/2/2557 ณัฐนิช จิตสุจริตวงศ์ รับเกียรติคุณบัตรนักเรียนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
7/2/2557 พี่ "เก้า"..... แนะแนวน้อง ม.4 - ม.5

อ่านต่อ