ข้อคิดประจำวัน :    พระเจ้าทรงเป็นความรักมั่นคง และป้อมปราการ เป็นที่กำบังเข้มแข็ง และเป็นผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้า เป็นโล่ของข้าพเจ้า และเป็นผู้ซึ่งข้าพเจ้าลี้ภัยในพระองค์.... สดุดี 144:2 He is my loving God and my fortress, my stronghold and my deliverer,my shield, in whom I t   อ่านย้อนหลัง
ข้อมูลโรงเรียน (About P.R.C.)
  ข้อมูลพื้นฐาน
  เพลงโรงเรียน (PRC Songs)
  ประวัติความเป็นมา
  อาคาร-สถานที่
  แผนผังบริเวณ
  ทุนการศึกษา
  ปฏิทินโรงเรียนออนไลน์
  มูลนิธิวิลเลียม แฮรีส อนุสรณ์
  ส่งจดหมายถึงผู้จัดการโรงเรียน
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  โครงสร้างการบริหาร ปีการศึกษา 2557
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (PRC Board)
  คณะกรรมการบริหารภายใน
งานบริการนักเรียน (Student e-Service)
  Speed Reading
  PRC-eDLTV เนื้อหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  PRC Video On Demand (สื่อวีดีโอออนไลน์)
  ตรวจสอบผลการเรียนและเกรดเฉลี่ย
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia E-Book)
  นักเรียนประเมินครู ปีการศึกษา 2556
  งานแนะแนวโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  ลงทะเบียนกิจกรรมนักเรียน
  แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภค
  แบบประเมินความสุข
  แบบประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุ
  Student SDQ
  ประเมิน EQ
  อัพเดทข้อมูลนักเรียน
  การบ้านนักเรียน (Homework)
  นักเรียนเข้าเรียนจากสื่อ ICT ครู
  กระดานข่าวนักเรียน (Student Webboard)
  ศูนย์รวมสื่อ และวีดีทัศน์ P.R.C.
  ตลาดการศึกษาออนไลน์ (NOE Plaza)
  ระบบคลังข้อสอบ Online IKM
งานบริการครูและบุคลากร (Teacher e-Service)
  P.R.C. E-mail
  รายงานพัสดุออนไลน์
  กระดานข่าวครูและบุคลากร (Teacher Webboard)
  แจ้งซ่อมอุปกรณ์ IT โสตฯ และซ่อมบำรุงทั่วไป
  จองการใช้ห้อง และสถานที่ในโรงเรียน
  รายงานวิจัยในชั้นเรียน/หน่วยงาน
  งานบริการครูและบุคลากร
  บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน
  โปรแกรมยื่นคำร้องขอแก้ไข/ข้อเสนอโปรแกรม
  บันทึกคะแนนประจำวิชา
  บันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  บันทึกคะแนนการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
  ปพ.6 บันทึกความเห็นครูประจำชั้น
  ประเมินครูและบุคลากร ครั้งที่ 1 ปี ก.ศ. 2557
  P.R.C. Share Data
  บันทึกคะแนนตามตัวชี้วัด
  แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
  Tablet เด็ก ป.1
  ลงทะเบียนกิจกรรมครู
  รายการโทรทัศน์ครู
  ระเบียบการบริหารงานของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปี 2556
  ตรวจสอบการประเมินสุขภาพ(สำหรับครูพยาบาล)
  ตรวจสอบนักเรียนที่ยังไม่ประเมินครู
  P.R.C. แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ
  ผลงาน ICT ครูประจำปีการศึกษา 2556
  บันทึกการบ้านแจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง
เว็บไซต์ในโรงเรียน (P.R.C. Links)
  ฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร (PRC Academic)
  งานอนามัยโรงเรียน
  สถาบันแฮรีส อาคาร 100 ปี
  ห้องสมุดโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  การบริหารจัดการ โครงการ 1 ช่วย 9
  พยาบาลและโภชนาการมัธยมปลาย
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งาน Wi-Fi (มัธยมปลาย)
  Brain-Based Learning at Kindergarten Level
  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บไซต์ทางการศึกษา(Educational Website)
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
  สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
  สำนักพันธกิจการศึกษา มูลนิธิสภาคริสตจักรฯ
  สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
  Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
  กองวิจัยตลาดแรงงาน
  สภาคริสตจักรในประเทศไทย
  คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เชียงใหม่
ข่าวและเหตุการณ์ (P.R.C. NEWS) English

เหรียญทอง ระดับประเทศ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2557

อ่านย้อนหลังประกาศและข่าวทั่วไป (Announcement)
- ประกาศผลการสอบเข้า ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558  ที่นี่ 

- ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
   >> ป.1-ป.3   >> ป.4-ป.6  >> ม.1-ม.3 >> ม.4-ม.6

- ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (ขายใบสมัคร 1-26 กันยายน 57 ในวันและเวลาทำการ)

- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ P.R.C.Southland Academic Year และ P.R.C. Summer Course

- คู่มือการใช้ E-mail Office 365 (ฝ่าย IT ได้เปลี่ยนการใช้ E-Mail ของโรงเรียนจากระบบเดิมเป็นระบบ Office 365 ขอคณะครู บุคลากรทุกท่านได้ศึกษาข้อมูลการใช้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน)

- นโยบายส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2556-2557


- การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่น
    
» ภาคเรียนที่ 2/2557

อ่านย้อนหลัง

 ภาพ-ข่าวประชาสัมพันธ์ (P.R.C. Activities)
วันสันติภาพสากล
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมโครงการอ่านสารวันสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที (ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายนของทุกปี)โดยมีการอ่านสารวันสันติภาพสากลของนายกรัฐมนตรีและสารจากเลขาฺธิการองค์การสหประชาชาติ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกแห่งสันติภาพ คุณธรรมให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดย อ.นราวัลย์ กาญจนประโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิและทีมงานตรวจประเมินของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 8 - 12 กันยายน 2557
ค่ายฟูมฟักนักเรียนผู้เชื่อใหม่ (กลุ่มอัลฟ่า)
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยฝ่ายศาสนกิจได้จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนผู้เชื่อใหม่กลุ่มอัลฟ่าเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต-แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนในกลุ่มอัลฟา นักเรียน F.O.C. และพี่เลี้ยง ณ โรงละครของโรงเรียน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557
Action for Earth - Global Youth Summit 2014
ตัวแทนคณะครูนักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเข้าร่วม Action for Earth-Global Youth Summit 2014 ซึ่งดำเนินการโดย HEMISPHERES FOUNDATION โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีและโอกาสให้ผู้นำเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการดำเนินโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติของเพื่อนๆ จากหลายประเทศรวมถึงแสดงศักยภาพผ่านการสร้างสรรค์โครงการอนุรักษ์โลกภายใต้หัวข้อ Waste Management และ Energy Saving ณ Costa Sand Resort (Down town East) และSingapore Polytechnic Auditorium ประเทศสิงค์โปร์ ระหว่างวันที่ 7 - 12 กันยายน 2557
ร่วมแสดงความเสียใจ นายแพทย์อุทัย สุประดิษฐ์
ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมไว้อาลัยแด่ นายแพทย์อุทัย สุประดิษฐ์ นักเรียนเก่าอาวุโส ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557
 

อ่านต่อ

ข่าวสารแผนก/ฝ่าย (Department NEWS)

แผนกปฐมวัย

19/9/2557 นมัสการพระเจ้าสัญจร
19/9/2557 โครงการสายใยรักสู่เด็กปฐมวัย
18/9/2557 Premium Zone ปฐมวัย
17/9/2557 หนูน้อย P.R.C. เสียงใส 2557
17/9/2557 ประชุม พบกันเพื่อลูก

อ่านต่อ

 

แผนกประถมศึกษา

17/9/2557 เด็กหญิงชลชีวา วงษรัศม์ ชนะเลิศ​ กีฬากอล์ฟ
16/9/2557 เด็กชายชวัลวิทย์ ชัยยาศรี เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำ
16/9/2557 เด็กชายพิธาร ญาติมิตรหนุน เหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำ
15/9/2557 เด็กหญิงรัญชนา ขัตติยะ เหรียญทอง ยิมนาสติกและฟิตเนส
15/9/2557 เด็กชายกีรติ ตุลาทอง เหรียญทอง แข่งขันว่ายน้ำ

อ่านต่อ

19/9/2557 เด็กหญิงแพรไหม ปิ่นมาศ รองชนะเลิศ กีฬากอล์ฟ
19/9/2557 เด็กหญิง​คชานันท์ พันธ์ไพศาล นักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ 1 กีฬาว่ายน้ำ
17/9/2557 รองชนะเลิศ อันดับ 1 Lego Education Brick Challenge 2014​
17/9/2557 รองชนะเลิศ อันดับ 2 Lego Education Brick Challenge 2014​
17/9/2557 อันดับ 15 และ อันดับ 17 World Robot Olympiad Thailand 2014

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

27/8/2557 กิจกรรมอบรมหุ่นยนต์ให้กับนักเรียนในโครงการ Gifted Computer
20/8/2557 ชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์
19/8/2557 เด็กหญิงกรรวี ประสมทรัพย์ รองชนะเลิศ การแข่งขันแบดมินตัน
19/8/2557 ชมเชย ระดับประเทศ ชุมนุมนักกีฎวิทยารุ่นเยาว์
19/8/2557 ชนะเลิศ ระดับประเทศ ชุมนุมนักเคมีรุ่นเยาว์

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

19/9/2557 รางวัลชมเชยระดับประเทศ การประกวดการสร้างแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ฺBio Map Contest) ครั้งที่ 4
19/9/2559 รางวัลชมเชย ระดับประเทศ เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏเงินทองของมีค่า และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 6
19/9/2557 รางวัลที่ 5 ระดับประเทศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
13/9/2557 นมัสการสัญจรคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
13/9/2557 การสอบคัดเลือกนักเรียนภายนอกเข้าเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558

อ่านต่อ