ข้อคิดประจำวัน :    ขณะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามา ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตน แบกและตามเรามา เพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตของตนรอด ผู้นั้นจะเสียชีวิต แต่ผู้ใดจะเสียชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เรา ผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด มัทธิว 16:24-25 Then Jesus said to his disciples, “Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me.  For whoever wants to save their life[a] will lose it, but whoever loses their life for me will find it. (Matthew 16:24-25)   อ่านย้อนหลัง
ข้อมูลโรงเรียน (About P.R.C.)
  ข้อมูลพื้นฐาน
  เพลงประจำโรงเรียน
  ประวัติความเป็นมา
  อาคาร-สถานที่
  แผนผังบริเวณ
  ทุนการศึกษา
  ปฏิทินโรงเรียนออนไลน์
  มูลนิธิวิลเลียม แฮรีส อนุสรณ์
  ส่งจดหมายถึงผู้จัดการโรงเรียน
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  โครงสร้างการบริหาร ปีการศึกษา 2556
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (P.R.C. Board)
  คณะกรรมการบริหารภายใน
งานบริการนักเรียน (Student e-Service)
  กระดานข่าวนักเรียน (Student Webboard)
  Speed Reading
  PRC-eDLTV เนื้อหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  นักเรียนเข้าเรียนจากสื่อ ICT ครู
  การบ้านนักเรียน (Homework)
  PRC Video On Demand (สื่อวีดีโอออนไลน์)
  ศูนย์รวมสื่อ และวีดีทัศน์ P.R.C.
  ตลาดการศึกษาออนไลน์ (NOE Plaza)
  ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ (P.R.C. Item Bank)
  ตรวจสอบผลการเรียนและเกรดเฉลี่ย
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia E-Book)
  นักเรียนประเมินครู ปีการศึกษา 2556
  งานแนะแนวโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  ลงทะเบียนกิจกรรมนักเรียน
  แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภค
  แบบประเมินความสุข
  แบบประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุ
  Student SDQ
  ประเมิน EQ
  อัพเดทข้อมูลนักเรียน
งานบริการครูและบุคลากร (Teacher e-Service)
  P.R.C. E-mail
  รายงานพัสดุออนไลน์
  กระดานข่าวครูและบุคลากร (Teacher Webboard)
  แจ้งซ่อมอุปกรณ์ IT โสตฯ และซ่อมบำรุงทั่วไป
  บันทึกการบ้านแจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง
  จองการใช้ห้อง รถยนต์ และสถานที่ในโรงเรียน
  บันทึกและรายงานวิจัยในชั้นเรียน/หน่วยงาน
  ตรวจสอบการมาทำงานกับเครื่องอ่านลายนิ้วมือ
  บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน
  โปรแกรมยื่นคำร้องขอแก้ไข/ข้อเสนอโปรแกรม
  บันทึกคะแนนประจำวิชา
  บันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  บันทึกคะแนนการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
  ปพ.6 บันทึกความเห็นครูประจำชั้น
  ประเมินครูและบุคลากร ครั้งที่ 1 ปี ก.ศ. 2557
  P.R.C. Share Data
  บันทึกคะแนนตามตัวชี้วัด
  แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
  Tablet เด็ก ป.1
  ลงทะเบียนกิจกรรมครู
  รายการโทรทัศน์ครู
  ระเบียบการบริหารงานของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปี 2556
  ผลงาน ICT ครูประจำปีการศึกษา 2556
  ตรวจสอบการประเมินสุขภาพ(สำหรับครูพยาบาล)
  ตรวจสอบนักเรียนที่ยังไม่ประเมินครู
  P.R.C. แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ
เว็บไซต์ในโรงเรียน (P.R.C. Links)
  ฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร (PRC Academic)
  งานอนามัยโรงเรียน
  สถาบันแฮรีส อาคาร 100 ปี
  ห้องสมุดโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  การบริหารจัดการ โครงการ 1 ช่วย 9
  พยาบาลและโภชนาการมัธยมปลาย
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งาน Wi-Fi (มัธยมปลาย)
  Brain-Based Learning at Kindergarten Level
  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บไซต์ทางการศึกษา(Educational Website)
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
  สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
  สำนักพันธกิจการศึกษา มูลนิธิสภาคริสตจักรฯ
  สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
  Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
  กองวิจัยตลาดแรงงาน
  สภาคริสตจักรในประเทศไทย
  คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เชียงใหม่
ข่าวและเหตุการณ์ (P.R.C. NEWS) English

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

อ่านย้อนหลังประกาศและข่าวทั่วไป (Announcement)
- ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 

- กำหนดการประชุมผู้ปกครองเพื่อรับผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

- สัปดาห์พัฒนาจิตใจ 2014 "STEP UP" 28 กรกฎาคม-8 สิงหาคม 2014 ณ โรงละครของโรงเรียน (28 ก.ค.-1 ส.ค. ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา 4-8 ส.ค. ระดับมัธยมศึกษา)

- นโยบายส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2556-2557

- เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1-3 ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม Media Arts Club
- การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่น
    
» ภาคเรียนที่ 1/2557

อ่านย้อนหลัง

 ภาพ-ข่าวประชาสัมพันธ์ (P.R.C. Activities)
แนะแนวโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดแนะแนวการสอบคัดเลือกในระบบโควตาภาคเหนือ โครงการเรียนดี โควตานักกีฬาเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในระบบ Admission ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในโอกาสศึกษาดูงานการบริหารงานโรงเรียน และจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหลักสูตร FEP ณ ห้องประชุม Grace Hall อาคารอำนวยการ 1 เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2557
STEP UP : ก้าวไป ก้าวหน้า
ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ STEP UP : ก้าวไป ก้าวหน้า ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2557
อบรม การจัดทำหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
ศุนย์การเรียนรู้ภาษาได้จัดการอบรม การทำหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัยยศ ยงค์เจริญชัย (Senior Reporter-Sunday) ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักพิมพ์ Bangkok Post กรุงเทพมหานคร มาให้ความรู้แก่นักเรียน Media Arts Club ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษา อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557
ร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
 

อ่านต่อ

ข่าวสารแผนก/ฝ่าย (Department NEWS)

แผนกปฐมวัย

18/7/2557 1 นักเรียน 1 ห้องเรียนวินัยดีเด่น
8/7/2557 ประชุมผู้ปกครองกลุ่มความช่วยเหลือพิเศษ
7/7/2557 ให้ความรู้มาตรฐานการศึกษาและคู่มือการตรวจประเมินภายใน
7/7/2557 สาธิตกระบวนการสอนแบบ BBL
7/7/2557 BBL Resource Center -BRC

อ่านต่อ

 

แผนกประถมศึกษา

10/7/2557 ร่วมถวายเทียนพรรษา
7/7/2557 เด็กหญิงธัญญาพร แถมนา เหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำ
7/7/2557 เด็กหญิงฐานิตา คงช่วย เหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำ
7/7/2557 เด็กชายกิรติ ตุลาทอง เหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำ
7/7/2557 เด็กชายณัฐกิตติ์ สุนันท์ เหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำ

อ่านต่อ

18/7/2557 เด็กหญิงแพรววนิตย์ เตชนันท์ชัย รองชนะเลิศอันดับ 1 วาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์
22/7/2557 เด็กชายปุณยวีร์ โกกิลานนท์ เหรียญทอง กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 เกมส์
11/7/2557 ร่วมถวายเทียนพรรษา
10/7/2557 เด็กหญิงครองขวัญ ภิมุข บรรยายธรรมะ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
10/7/2557 เด็กหญิงกัญช์ภัคพร จิรไชยหิรัญ เหรียญทอง เทควันโด

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

26/7/2557 รางวัล การแข่งวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
25/7/2557 ผ่านการทดสอบโครงการ MOS
17/7/2557 Gifted Computer ม.2 ตัวแทนภาคเหนือแข่งสื่อ GPS
17/7/2557 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 เต้น To be number 1
9/7/2557 ถวายเทียนพรรษา

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

28/7/2557 นางสาวธันยาภรณ์ ตระกูลเกียรติ ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาวูซู
28/7/2557 Graphic Organizers
28/7/2557 นายธรณินทร์ วิวัฒนะกิจ ชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟ
28/7/2557 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
15/7/2557 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

อ่านต่อ