ข้อคิดประจำวัน :    แต่บุคคลผู้ฟังเราจะอยู่อย่างปลอดภัยเขาจะอยู่อย่างสุขสงบปราศจากความคิดพรั่นพรึงในความชั่วร้าย.. สุภาษิต 1:33 but whoever listens to me will live in safety and be at ease, without fear of harm.” (Proverbs 1:33)   อ่านย้อนหลัง
ข้อมูลโรงเรียน (About P.R.C.)
  ข้อมูลโรงเรียน
  เพลงโรงเรียน (P.R.C. Songs)
  ประวัติความเป็นมา
  พันธกิจของมิชชันนารี ในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  อาคาร-สถานที่
  แผนผังบริเวณ
  ทุนการศึกษา
  ปฏิทินโรงเรียนออนไลน์
  ส่งจดหมายถึงผู้จัดการโรงเรียน
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  โครงสร้างการบริหาร ปีการศึกษา 2558
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (PRC Board)
  คณะกรรมการบริหารภายใน
งานบริการนักเรียน (Student e-Service)
  Speed Reading
  PRC-eDLTV เนื้อหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  PRC Video On Demand (สื่อวีดีโอออนไลน์)
  ตรวจสอบผลการเรียนและเกรดเฉลี่ย
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia E-Book)
  นักเรียนประเมินครู ปีการศึกษา 2557
  งานแนะแนวโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  ลงทะเบียนกิจกรรมนักเรียน
  แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภค
  แบบประเมินความสุข
  แบบประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุ
  Student SDQ
  ประเมิน EQ
  อัพเดทข้อมูลนักเรียน
  การบ้านนักเรียน (Homework)
  นักเรียนเข้าเรียนจากสื่อ ICT ครู
  กระดานข่าวนักเรียน (Student Webboard)
  ตลาดการศึกษาออนไลน์ (NOE Plaza)
  ระบบคลังข้อสอบ Online IKM
งานบริการครูและบุคลากร (Teacher e-Service)
  P.R.C. E-mail
  รายงานพัสดุออนไลน์
  กระดานข่าวครูและบุคลากร (Teacher Webboard)
  แจ้งซ่อมอุปกรณ์ IT โสตฯ และซ่อมบำรุงทั่วไป
  จองการใช้ห้อง และสถานที่ในโรงเรียน
  รายงานวิจัยในชั้นเรียน/หน่วยงาน
  งานบริการครูและบุคลากร
  บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน
  โปรแกรมยื่นคำร้องขอแก้ไข/ข้อเสนอโปรแกรม
  บันทึกคะแนนประจำวิชา
  บันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  บันทึกคะแนนการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
  ปพ.6 บันทึกความเห็นครูประจำชั้น
  P.R.C. Share Data
  บันทึกคะแนนตามตัวชี้วัด
  แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
  Tablet เด็ก ป.1
  ลงทะเบียนกิจกรรมครู
  รายการโทรทัศน์ครู
  ระเบียบการบริหารงานของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  ตรวจสอบการประเมินสุขภาพ(สำหรับครูพยาบาล)
  ตรวจสอบนักเรียนที่ยังไม่ประเมินครู
  P.R.C. แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ
  ผลงาน ICT ครูประจำปีการศึกษา 2557
  บันทึกการบ้านแจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง
งานประชาสัมพันธ์ (Public Relation)
  ประมวลภาพกิจกรรมปี 2009
  ประมวลภาพกิจกรรมปี 2010
  ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2011
  ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2012
  ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2013
  The P.R.C. Channel
  วารสารโรงเรียน That is P.R.C. ฉบับที่ 2/2556
  วารสารโรงเรียน That is P.R.C. ฉบับที่ 1/2556
  PRC News August 2014
  PRC News December 2014
  รายงานประจำปี 2556 (PRC Annual Report 2013)
  วารสารโรงเรียน That is P.R.C. ฉบับที่ 1/2557
เว็บไซต์ในโรงเรียน (P.R.C. Links)
  ฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร (PRC Academic)
  งานอนามัยโรงเรียน
  สถาบันแฮรีส อาคาร 100 ปี
  ห้องสมุดโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  การบริหารจัดการ โครงการ 1 ช่วย 9
  พยาบาลและโภชนาการมัธยมปลาย
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งาน Wi-Fi (มัธยมปลาย)
  Brain-Based Learning at Kindergarten Level
  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เว็บไซต์ทางการศึกษา(Educational Website)
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
  สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
  สำนักพันธกิจการศึกษา มูลนิธิสภาคริสตจักรฯ
  สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
  Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
  กองวิจัยตลาดแรงงาน
  สภาคริสตจักรในประเทศไทย
  คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เชียงใหม่
ข่าวและเหตุการณ์ (P.R.C. NEWS) English

WELCOME BACK TO P.R.C.

อ่านย้อนหลังประกาศและข่าวทั่วไป (Announcement)

- ตารางเรียนปีการศึกษา 2558    
   >> ม.1  >> ม.2  >> ม.3  >> ม.4-6

- เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม Media Arts Club (MAC Club) ภาคเรียนที่ 1/2558 (รายละเอียด) 

อ่านย้อนหลัง

 ภาพ-ข่าวประชาสัมพันธ์ (P.R.C. Activities)
โครงการจราจร 5 นาทีหน้าเสาธง
พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผกก.กลุ่มงานจราจรฯ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี สว.กลุ่มงานจราจรฯ และเจ้าหน้าที่ศึกษาอบรมจราจร พร้อมมาสคอสจราจรเชียงใหม่ ร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณหน้า โรงเรียนและพบปะพูดคุยกับนักเรียน ในโครงการจราจร 5 นาทีหน้าเสาธง และได้เข้าบรรยายเรื่องกฎหมายจราจร ให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
PRC Summer Course, New Zealand 2015
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโครงการ PRC Summer Course, New Zealand 2015 ณ ประเทศนิวซีแลนด์ (โรงเรียน 7 แห่งในเขต Southland) โดยมีนักเรียนและครู จำนวน 13 คน เข้าร่วมโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและทักษะด้านภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2558
Teacher Exchange Program
อาจารย์สุพรรษา โประธา ครูแลกเปลี่ยนสอนภาษาไทยให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของ Shuangliu Experimental Primary School นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งจากคณะผู้บริหารของ Shuangliu Experimental Primary School และนักเรียน ทุกคนมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกาในห้องเรียน ให้ความสนใจและตั้งใจเรียนภาษาไทยเป็นอย่างมาก ระหว่างวันที่ 4 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2558
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2558
ฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี อ.เกรียง ฐิติจำเริญพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กล่าวต้อนรับ แนะนำโรงเรียนในภาพรวม และชี้แจงและทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ 2 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกพันธกิจการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกพันธกิจการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2558
 

อ่านต่อ

ข่าวสารแผนก/ฝ่าย (Department NEWS)

แผนกปฐมวัย

30/3/2558 วิทยากรให้ความรู้การจัดการเรียนรู้แบบ BBL
5/3/2558 มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กและห้องเรียนที่มีวินัยดีเด่น
3/3/2558 อบรมการพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ
27/2/2558 ขอชมเชยเด็กดี P.R.C.
24/2/2558 ธารน้ำใจหลั่งไหลสู่สังคม

อ่านต่อ

 

แผนกประถมศึกษา

26/5/2558 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันดนตรี
26/5/2558 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬากอล์ฟ
26/5/2558 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ มงฟอร์ตแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1
22/5/2558 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ
20/3/2558 ร่วมแสดงความเสียใจ

อ่านต่อ

12/4/2558 WSSA 2015 WORLD SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS
12/5/2558 ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL 2015
5/3/2558 รับรางวัล จากการแข่งขันบรรยายหัวข้อธรรมะ
24/2/2558 Trinity Award Thailand 2014
19/2/2558 กิจกรรมการแสดงดนตรีของคนพิการทางสายตา

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

23/4/2558 คณะครู นักเรียน ร่วมรดน้ำดำหัว ผู้บริหารและครูอาวุโส
21/4/2558 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด
4/3/2558 ขอแสดงความยินดี ด.ญ.กชวรรณ ชมชื่น
12/2/2558 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
12/2/2558 แม็กซ์พลอย ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคมและซูโดกุชิงแชมป์ภาคเหนือ

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

25/5/2558 ค่ายสร้างศรัทธารักษาอุดมการณ์ รอบ 2
8/4/2556 P.R.C. รับทุนโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"
8/4/2558 P.R.C. รับถ้วยประทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี NSC 2015
8/4/2558 ผลการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558
20/3/2558 ค่ายสร้างศรัทธารักษาอุดมการณ์นักเรียนชั้น ม.4 ปี 2558

อ่านต่อ