ข้อคิดประจำวัน :    ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้า.. 1 ยอห์น 4:7 Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. (1 John 4:7)   อ่านย้อนหลัง
ข้อมูลโรงเรียน (About P.R.C.)
  ข้อมูลพื้นฐาน
  เพลงโรงเรียน (PRC Songs)
  ประวัติความเป็นมา
  อาคาร-สถานที่
  แผนผังบริเวณ
  ทุนการศึกษา
  ปฏิทินโรงเรียนออนไลน์
  มูลนิธิวิลเลียม แฮรีส อนุสรณ์
  ส่งจดหมายถึงผู้จัดการโรงเรียน
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  โครงสร้างการบริหาร ปีการศึกษา 2557
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (PRC Board)
  คณะกรรมการบริหารภายใน
งานบริการนักเรียน (Student e-Service)
  Speed Reading
  PRC-eDLTV เนื้อหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  PRC Video On Demand (สื่อวีดีโอออนไลน์)
  ตรวจสอบผลการเรียนและเกรดเฉลี่ย
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia E-Book)
  นักเรียนประเมินครู ปีการศึกษา 2557
  งานแนะแนวโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  ลงทะเบียนกิจกรรมนักเรียน
  แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภค
  แบบประเมินความสุข
  แบบประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุ
  Student SDQ
  ประเมิน EQ
  อัพเดทข้อมูลนักเรียน
  การบ้านนักเรียน (Homework)
  นักเรียนเข้าเรียนจากสื่อ ICT ครู
  กระดานข่าวนักเรียน (Student Webboard)
  ศูนย์รวมสื่อ และวีดีทัศน์ P.R.C.
  ตลาดการศึกษาออนไลน์ (NOE Plaza)
  ระบบคลังข้อสอบ Online IKM
งานบริการครูและบุคลากร (Teacher e-Service)
  P.R.C. E-mail
  รายงานพัสดุออนไลน์
  กระดานข่าวครูและบุคลากร (Teacher Webboard)
  แจ้งซ่อมอุปกรณ์ IT โสตฯ และซ่อมบำรุงทั่วไป
  จองการใช้ห้อง และสถานที่ในโรงเรียน
  รายงานวิจัยในชั้นเรียน/หน่วยงาน
  งานบริการครูและบุคลากร
  บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน
  โปรแกรมยื่นคำร้องขอแก้ไข/ข้อเสนอโปรแกรม
  บันทึกคะแนนประจำวิชา
  บันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  บันทึกคะแนนการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
  ปพ.6 บันทึกความเห็นครูประจำชั้น
  P.R.C. Share Data
  บันทึกคะแนนตามตัวชี้วัด
  แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
  Tablet เด็ก ป.1
  ลงทะเบียนกิจกรรมครู
  รายการโทรทัศน์ครู
  ระเบียบการบริหารงานของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปี 2557
  ตรวจสอบการประเมินสุขภาพ(สำหรับครูพยาบาล)
  ตรวจสอบนักเรียนที่ยังไม่ประเมินครู
  P.R.C. แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ
  ผลงาน ICT ครูประจำปีการศึกษา 2556
  บันทึกการบ้านแจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง
เว็บไซต์ในโรงเรียน (P.R.C. Links)
  ฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร (PRC Academic)
  งานอนามัยโรงเรียน
  สถาบันแฮรีส อาคาร 100 ปี
  ห้องสมุดโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  การบริหารจัดการ โครงการ 1 ช่วย 9
  พยาบาลและโภชนาการมัธยมปลาย
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งาน Wi-Fi (มัธยมปลาย)
  Brain-Based Learning at Kindergarten Level
  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บไซต์ทางการศึกษา(Educational Website)
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
  สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
  สำนักพันธกิจการศึกษา มูลนิธิสภาคริสตจักรฯ
  สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
  Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
  กองวิจัยตลาดแรงงาน
  สภาคริสตจักรในประเทศไทย
  คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เชียงใหม่
ข่าวและเหตุการณ์ (P.R.C. NEWS) English

นมัสการพระเจ้าระลึกถึง ศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม แฮรีส

อ่านย้อนหลังประกาศและข่าวทั่วไป (Announcement)

อ่านย้อนหลัง

 ภาพ-ข่าวประชาสัมพันธ์ (P.R.C. Activities)
EOS Movie
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดอบรมการถ่ายภาพเบื้องต้น และการใช้กล้องถ่ายหนังสั้นเบื้องต้น : EOS Movie ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจการถ่ายภาพ โดยทีมวิทยากรจากบริษัท Canon เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนที่สนใจในการถ่ายภาพ สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และสร้างแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพ ณ ห้องประชุมเล็กอาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการศึกษากับ Aomori Chou Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สองสถาบันในการร่วมมือกันดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรของ ทั้งสองฝ่าย รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมวีไอพี อาคารพิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและตรวจมาตรฐานด้านอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557​
ส่งกำลังใจ และอธิษฐานเผื่อ
อาจารย์ยุทธชัย ดำรงมณี รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และวิเทศสัมพันธ์ และตัวแทนผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าเยี่ยม และให้กำลังใจแก่ครอบครัวของ นางสาวนวลดาว ลุงยี่่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ที่พักรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอให้พวกเราชาว P.R.C. ได้ส่งกำลังใจ และอธิษฐานเผื่อครอบครัว ให้มีกำลังใจที่เข้มแข็ง และกลับมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกครั้ง
เปิดค่ายวิชาการนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น "พิชญ์"
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีเปิดค่ายวิชาการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น "พิชญ์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาวิชาต่าง ๆ สำหรับสอบโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในปีนี้มีนักเรียนเข้าค่ายฯ จำนวน 142 คน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 39 คน แผนการเรียนศิลป์-ภาษา ศิลป์-คำนวณ จำนวน 103 คน ณ ศูนยวิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2557
 

อ่านต่อ

ข่าวสารแผนก/ฝ่าย (Department NEWS)

แผนกปฐมวัย

13/11/2557 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
13/11/2557 ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน
13/11/2557 โครงการ 1 นักเรียน 1 ห้องเรียนวินัยดีเด่น ระดับปฐมวัย
5/11/2557 กิจกรรมวันอาชีพ
27/10/2557 หนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 9 ก้าวสู่อาเซียน

อ่านต่อ

 

แผนกประถมศึกษา

13/11/2557 ชนะเลิศหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2557
13/11/2557 เด็กชายอินทนิล บุญชัยศิริ รองชนะเลิศ เทควันโด
13/11/2557 เด็กหญิงชลชีวา วงษรัศม์ ชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟ
12/11/2557 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ
12/11/2557 เด็กหญิงณัชพร เหมรัตน์ตระกูล รับรางวัล การประกวดศิลปกรรม ปตท.

อ่านต่อ

21/11/2557 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5
20/11/2557 นักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556
6/11/2557 ตัวแทน จ.เชียงใหม่ ร่วมแข่งขันเทควันโด หริภุญชัยเกมส์
27/10/2557 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ
21/10/2557 เด็กหญิงวรวลัญช์ หวังสันติธรรม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เทนนิส

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

21/11/2557 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2
14/11/2557 ค่ายลูกเสือระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1
12/11/2557 เด็กชาย รัชพล อุประสินธุ์ ชนะเลิศ การแข่งขันเทเบิลเทนนิส
12/11/2557 เด็กชายธีรทัศน์ เหมรัตน์ตระกูล รางวัลดีเด่น การประกวดวาดภาพ
12/11/2557 เด็กชายธีรทัศน์ เหมรัตน์ตระกูล รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

21/11/2557 บรยากาศค่ายวิชาการ ม.6 รุ่น "พิชญ์"
21/11/2557 นมัสการสัญจรคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
20/11/2557 รางวัลชนะเลิศ การประกวดทำกระทงประเภทฝีมือ
17/11/2557 พิธีเปิดค่ายวิชาการ ม.6 รุ่น "พิชญ์"
10/11/2557 P.R.C. รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมนักเขียนวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ พ.ศ.2557

อ่านต่อ