ข้อคิดประจำวัน :    จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และจิตใจท่านทั้งหลายจะเบาแรง ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา มัทธิว 13: 29-30“‘No,’ he answered, ‘because while you are pulling the weeds, you may uproot the wheat with them.  Let both grow together until the harvest. At that time I will tell the harvesters: First collect the weeds and tie them in bundles to be burned; then gather the wheat and bring it into my barn.’” (Matthew 13:29-30)   อ่านย้อนหลัง
ข้อมูลโรงเรียน (About P.R.C.)
  ข้อมูลพื้นฐาน
  เพลงโรงเรียน (PRC Songs)
  ประวัติความเป็นมา
  อาคาร-สถานที่
  แผนผังบริเวณ
  ทุนการศึกษา
  ปฏิทินโรงเรียนออนไลน์
  มูลนิธิวิลเลียม แฮรีส อนุสรณ์
  ส่งจดหมายถึงผู้จัดการโรงเรียน
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  โครงสร้างการบริหาร ปีการศึกษา 2557
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (PRC Board)
  คณะกรรมการบริหารภายใน
งานบริการนักเรียน (Student e-Service)
  Speed Reading
  PRC-eDLTV เนื้อหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  PRC Video On Demand (สื่อวีดีโอออนไลน์)
  ตรวจสอบผลการเรียนและเกรดเฉลี่ย
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia E-Book)
  นักเรียนประเมินครู ปีการศึกษา 2557
  งานแนะแนวโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  ลงทะเบียนกิจกรรมนักเรียน
  แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภค
  แบบประเมินความสุข
  แบบประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุ
  Student SDQ
  ประเมิน EQ
  อัพเดทข้อมูลนักเรียน
  การบ้านนักเรียน (Homework)
  นักเรียนเข้าเรียนจากสื่อ ICT ครู
  กระดานข่าวนักเรียน (Student Webboard)
  ศูนย์รวมสื่อ และวีดีทัศน์ P.R.C.
  ตลาดการศึกษาออนไลน์ (NOE Plaza)
  ระบบคลังข้อสอบ Online IKM
งานบริการครูและบุคลากร (Teacher e-Service)
  P.R.C. E-mail
  รายงานพัสดุออนไลน์
  กระดานข่าวครูและบุคลากร (Teacher Webboard)
  แจ้งซ่อมอุปกรณ์ IT โสตฯ และซ่อมบำรุงทั่วไป
  จองการใช้ห้อง และสถานที่ในโรงเรียน
  รายงานวิจัยในชั้นเรียน/หน่วยงาน
  งานบริการครูและบุคลากร
  บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน
  โปรแกรมยื่นคำร้องขอแก้ไข/ข้อเสนอโปรแกรม
  บันทึกคะแนนประจำวิชา
  บันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  บันทึกคะแนนการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
  ปพ.6 บันทึกความเห็นครูประจำชั้น
  P.R.C. Share Data
  บันทึกคะแนนตามตัวชี้วัด
  แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
  Tablet เด็ก ป.1
  ลงทะเบียนกิจกรรมครู
  รายการโทรทัศน์ครู
  ระเบียบการบริหารงานของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปี 2557
  ตรวจสอบการประเมินสุขภาพ(สำหรับครูพยาบาล)
  ตรวจสอบนักเรียนที่ยังไม่ประเมินครู
  P.R.C. แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ
  ผลงาน ICT ครูประจำปีการศึกษา 2557
  บันทึกการบ้านแจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง
เว็บไซต์ในโรงเรียน (P.R.C. Links)
  ฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร (PRC Academic)
  งานอนามัยโรงเรียน
  สถาบันแฮรีส อาคาร 100 ปี
  ห้องสมุดโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  การบริหารจัดการ โครงการ 1 ช่วย 9
  พยาบาลและโภชนาการมัธยมปลาย
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งาน Wi-Fi (มัธยมปลาย)
  Brain-Based Learning at Kindergarten Level
  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บไซต์ทางการศึกษา(Educational Website)
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
  สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
  สำนักพันธกิจการศึกษา มูลนิธิสภาคริสตจักรฯ
  สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
  Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
  กองวิจัยตลาดแรงงาน
  สภาคริสตจักรในประเทศไทย
  คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เชียงใหม่
ผลงานด้าน ICT ของนักเรียนและครู
  ดาราศาสตร์น่ารู้
  การผจญภัยในท่อน้ำเลี้ยง (ผลงานนักเรียน)
  Tour Cell City (ผลงานนักเรียน ม.ปลาย)
  อภินิหารพิภพเซลล์ทะลุจักรวาล (ชนะเลิศ NSC)
  ผลงานนักเรียน Gifted ภาษาอังกฤษ
  เว็บไซต์ศิลปะเพื่อการศึกษา
  เรียนรู้ทฤษฏีสี
  ประวัติศาสตร์ศิลป์
  Insecta Application
  สื่อการสอนการออกแบบเว็บ
ข่าวและเหตุการณ์ (P.R.C. NEWS) English

นมัสการพระเจ้าระลึกถึง ศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม แฮรีส

อ่านย้อนหลังประกาศและข่าวทั่วไป (Announcement)
- โครงการ China Culture Exchange Program 2015 and Japan Exploration Program 2015 (รายละเอียด) 

อ่านย้อนหลัง

 ภาพ-ข่าวประชาสัมพันธ์ (P.R.C. Activities)
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย
ระดับปฐมวัยจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และฝึกให้เด็กคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
FEP Parents’ Day
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงาน FEP Parents’ Day นำเสนอศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและการแสดงบนเวทีของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงละครของโรงเรียน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน Brain-Based Learning เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับบุคลากรของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร Grace Hall เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
The Experience of Orchestra Concert: Part 7
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานแสดงฟรีคอนเสิร์ต The Experience of Orchestra Concert: Part 7 “ Concert หรรษา ” โดยผลงานในการแสดง เป็นการรวมตัวของนักเรียนที่อยู่ในวง PRC Orchestra และวงดุริยางค์ของโรงเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium (ห้องประชุมใหญ่) อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557
 

อ่านต่อ

ข่าวสารแผนก/ฝ่าย (Department NEWS)

แผนกปฐมวัย

13/11/2557 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
13/11/2557 ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน
13/11/2557 โครงการ 1 นักเรียน 1 ห้องเรียนวินัยดีเด่น ระดับปฐมวัย
5/11/2557 กิจกรรมวันอาชีพ
27/10/2557 หนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 9 ก้าวสู่อาเซียน

อ่านต่อ

 

แผนกประถมศึกษา

21/11/2557 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกฤตภาส เพชรานนท์
13/11/2557 ชนะเลิศหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2557
13/11/2557 เด็กชายอินทนิล บุญชัยศิริ รองชนะเลิศ เทควันโด
13/11/2557 เด็กหญิงชลชีวา วงษรัศม์ ชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟ
12/11/2557 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ

อ่านต่อ

26/11/2557 โครงการผู้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
25/11/2557 เหรียญทองเทควันโด หริภุญชัยเกมส์
21/11/2557 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5
20/11/2557 นักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556
6/11/2557 ตัวแทน จ.เชียงใหม่ ร่วมแข่งขันเทควันโด หริภุญชัยเกมส์

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

25/11/2557 เหรียญทองเทควันโด หริภุญชัยเกมส์
21/11/2557 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2
14/11/2557 ค่ายลูกเสือระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1
12/11/2557 เด็กชาย รัชพล อุประสินธุ์ ชนะเลิศ การแข่งขันเทเบิลเทนนิส
12/11/2557 เด็กชายธีรทัศน์ เหมรัตน์ตระกูล รางวัลดีเด่น การประกวดวาดภาพ

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

25/11/2557 “ค่ายสร้างสรรค์สังคม” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
21/11/2557 บรยากาศค่ายวิชาการ ม.6 รุ่น "พิชญ์"
21/11/2557 นมัสการสัญจรคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
20/11/2557 รางวัลชนะเลิศ การประกวดทำกระทงประเภทฝีมือ
17/11/2557 พิธีเปิดค่ายวิชาการ ม.6 รุ่น "พิชญ์"

อ่านต่อ