ข้อคิดประจำวัน :    ไม่มีผู้ใดจะยืนหยัดต่อสู้เจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วฉันใดเราจะอยู่กับเจ้าฉันนั้นเราจะไม่ละเลยหรือละทิ้งเจ้าเสีย..โยชูวา 1:5 No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you; I   อ่านย้อนหลัง
ข้อมูลโรงเรียน (About P.R.C.)
  ข้อมูลโรงเรียน
  เพลงโรงเรียน (P.R.C. Songs)
  ประวัติความเป็นมา
  พันธกิจของมิชชันนารี ในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  อาคาร-สถานที่
  แผนผังบริเวณ
  ทุนการศึกษา
  ปฏิทินโรงเรียนออนไลน์
  ส่งจดหมายถึงผู้จัดการโรงเรียน
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  โครงสร้างการบริหาร ปีการศึกษา 2558
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (PRC Board)
  คณะกรรมการบริหารภายใน
งานบริการนักเรียน (Student e-Service)
  Speed Reading
  PRC-eDLTV เนื้อหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  PRC Video On Demand (สื่อวีดีโอออนไลน์)
  ตรวจสอบผลการเรียนและเกรดเฉลี่ย
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia E-Book)
  นักเรียนประเมินครู ปีการศึกษา 2557
  งานแนะแนวโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  ลงทะเบียนกิจกรรมนักเรียน
  แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภค
  แบบประเมินความสุข
  แบบประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุ
  Student SDQ
  ประเมิน EQ
  อัพเดทข้อมูลนักเรียน
  การบ้านนักเรียน (Homework)
  นักเรียนเข้าเรียนจากสื่อ ICT ครู
  กระดานข่าวนักเรียน (Student Webboard)
  ตลาดการศึกษาออนไลน์ (NOE Plaza)
  ระบบคลังข้อสอบ Online IKM
งานบริการครูและบุคลากร (Teacher e-Service)
  P.R.C. E-mail
  รายงานพัสดุออนไลน์
  กระดานข่าวครูและบุคลากร (Teacher Webboard)
  แจ้งซ่อมอุปกรณ์ IT โสตฯ และซ่อมบำรุงทั่วไป
  จองการใช้ห้อง และสถานที่ในโรงเรียน
  รายงานวิจัยในชั้นเรียน/หน่วยงาน
  งานบริการครูและบุคลากร
  บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน
  โปรแกรมยื่นคำร้องขอแก้ไข/ข้อเสนอโปรแกรม
  บันทึกคะแนนประจำวิชา
  บันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  บันทึกคะแนนการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
  ปพ.6 บันทึกความเห็นครูประจำชั้น
  P.R.C. Share Data
  บันทึกคะแนนตามตัวชี้วัด
  แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
  Tablet เด็ก ป.1
  ลงทะเบียนกิจกรรมครู
  รายการโทรทัศน์ครู
  ระเบียบการบริหารงานของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  ตรวจสอบการประเมินสุขภาพ(สำหรับครูพยาบาล)
  ตรวจสอบนักเรียนที่ยังไม่ประเมินครู
  P.R.C. แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ
  ผลงาน ICT ครูประจำปีการศึกษา 2557
  บันทึกการบ้านแจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง
เว็บไซต์ในโรงเรียน (P.R.C. Links)
  ฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร (PRC Academic)
  งานอนามัยโรงเรียน
  ห้องสมุดโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  การบริหารจัดการ โครงการ 1 ช่วย 9
  พยาบาลและโภชนาการมัธยมปลาย
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งาน Wi-Fi (มัธยมปลาย)
  Brain-Based Learning at Kindergarten Level
  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ผลงานด้าน ICT ของนักเรียนและครู
  ดาราศาสตร์น่ารู้
  การผจญภัยในท่อน้ำเลี้ยง (ผลงานนักเรียน)
  Tour Cell City (ผลงานนักเรียน ม.ปลาย)
  อภินิหารพิภพเซลล์ทะลุจักรวาล (ชนะเลิศ NSC)
  เว็บไซต์ศิลปะเพื่อการศึกษา
  เรียนรู้ทฤษฏีสี
  ประวัติศาสตร์ศิลป์
  Insecta Application
  สื่อการสอนการออกแบบเว็บ
  แบบทบทวน ค 22102
  นาฏศิลป์ ม.3 - อ.ผุดผ่อง
  ทวีปยุโรป ม.1 - อ.อำนวย
  เคมี ม.5 - อ.ณรงค์ศักดิ์ ตอนที่ 1
  คอมพิวเตอร์ ม.2 - อ.พจนวรรชย์ ตอนที่ 1
ข่าวและเหตุการณ์ (P.R.C. NEWS) English

นมัสการพระเจ้า เนื่องในวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

อ่านย้อนหลังประกาศและข่าวทั่วไป (Announcement)

- ประกาศรับสมัครงาน (รายละเอียด

อ่านย้อนหลัง

 ภาพ-ข่าวประชาสัมพันธ์ (P.R.C. Activities)
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรฯ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
รีทรีตนักเรียน F.O.C. ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดรีทรีตนักเรียน F.O.C. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้เกียรติจาก ครูศาสนาวิทวัส ธรรมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประวิติศาสตร์สำนักเลขาธิการ สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นวิทยากรคัมภีร์ศึกษา และ นายวีรยุทธ แก้วใจ นักศึกษาปีที่ 4 วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวิทยากรคำพยานชีวิต ณ สันกำแพงเลควิวรีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ในระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2558
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรฯ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
นมัสการพระเจ้า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โบสถ์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
แข่งขันวงเครื่องสายนานาชาติ
งานดนตรี ฝ่ายกิจการนักเรียนและวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำนักเรียนวง P.R.C. Ensemble เข้าร่วมแข่งขันวงเครื่องสายนานาชาติ "Princess Galyani Vadhana International Ensemble Competitions 2015” (String) จากการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว นักเรียนได้พัฒนาความสามารถจนกระทั่งได้รับการคัดเลือกในการเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา บางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2558
 

อ่านต่อ

ข่าวสารแผนก/ฝ่าย (Department NEWS)

แผนกปฐมวัย

13/7/2558 วิทยากรให้ความรู้การจัดการเรียนรู้
13/7/2558 เบ้น-โบ้ท จัดกิจกรรม
13/7/2558 เด็กวินัยดีเด่น
10/7/2558 ให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
1/7/2558 การเรียนรู้แบบพหุปัญญา

อ่านต่อ

 

แผนกประถมศึกษา

23/7/2558 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ
20/7/2558 นักเรียนรับรางวัล เทควันโด
20/7/2558 ฉีดวัคซีน หัดเยอรมัน
15/7/2558 เด็กหญิงภัคชัญญา ขันติสิทธิ์ รองชนะเลิศ แข่งขันเทนนิส
13/7/2558 นมัสการพระเจ้าสัญจร

อ่านต่อ

29/7/2558 Yamaha Thailand Music Festival 2015
28/7/2558 ชนะเลิศ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558
20/7/2558 ค่ายต้นกล้าสภานักเรียน
17/7/2558 รางวัลดีเด่น แข่งขันประกวดจัดบอร์ด
17/7/2558 วงดนตรีเบญจมาศ

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

29/7/2558 Yamaha Thailand Music Festival 2015
16/7/2558 อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการยุววิจัย
14/7/2558 ชนะเลิศอันดับที่ 1 To be number 1
14/7/2558 รองชนะเลิศอันดับ 2 หุ่นยนต์ประเภททั่วไปอายุไม่เกิน 15 ปี จากรายการ WRO 2015
14/7/2558 รองชนะเลิศอันดับ 2 Brick Challenge จากรายการ WRO 2015

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

16/7/2558 ตัวแทน P.R.C. เข้าร่วมโครงการ SAKURA
16/7/2558 นีรภางค์ รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม
14/7/2558 บรรยายแนะนำหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
11/7/2558 การบรรยายเรื่องระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในเขตพัฒนาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3/7/2558 รางวัลเหรียญทอง กีฬาเทควันโด้

อ่านต่อ