ข้อคิดประจำวัน :    ท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์.. ผู้ทรงสภาพของพระเจ้า แต่มิได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือ แต่ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์.. ฟีลิปปี 2:5-7 In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus: Who, being in very nature[a] God,did not consider equality with God something to be used to his own advantage; rather, he made himself nothing by taking the very nature[b] of a servant, being made in human likeness. (Philippians 2:5-7)   อ่านย้อนหลัง
ข้อมูลโรงเรียน (About P.R.C.)
  ข้อมูลพื้นฐาน
  เพลงโรงเรียน (PRC Songs)
  ประวัติความเป็นมา
  อาคาร-สถานที่
  แผนผังบริเวณ
  ทุนการศึกษา
  ปฏิทินโรงเรียนออนไลน์
  มูลนิธิวิลเลียม แฮรีส อนุสรณ์
  ส่งจดหมายถึงผู้จัดการโรงเรียน
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  โครงสร้างการบริหาร ปีการศึกษา 2557
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (PRC Board)
  คณะกรรมการบริหารภายใน
งานบริการนักเรียน (Student e-Service)
  Speed Reading
  PRC-eDLTV เนื้อหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  PRC Video On Demand (สื่อวีดีโอออนไลน์)
  ตรวจสอบผลการเรียนและเกรดเฉลี่ย
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia E-Book)
  นักเรียนประเมินครู ปีการศึกษา 2557
  งานแนะแนวโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  ลงทะเบียนกิจกรรมนักเรียน
  แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภค
  แบบประเมินความสุข
  แบบประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุ
  Student SDQ
  ประเมิน EQ
  อัพเดทข้อมูลนักเรียน
  การบ้านนักเรียน (Homework)
  นักเรียนเข้าเรียนจากสื่อ ICT ครู
  กระดานข่าวนักเรียน (Student Webboard)
  ศูนย์รวมสื่อ และวีดีทัศน์ P.R.C.
  ตลาดการศึกษาออนไลน์ (NOE Plaza)
  ระบบคลังข้อสอบ Online IKM
งานบริการครูและบุคลากร (Teacher e-Service)
  P.R.C. E-mail
  รายงานพัสดุออนไลน์
  กระดานข่าวครูและบุคลากร (Teacher Webboard)
  แจ้งซ่อมอุปกรณ์ IT โสตฯ และซ่อมบำรุงทั่วไป
  จองการใช้ห้อง และสถานที่ในโรงเรียน
  รายงานวิจัยในชั้นเรียน/หน่วยงาน
  งานบริการครูและบุคลากร
  บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน
  โปรแกรมยื่นคำร้องขอแก้ไข/ข้อเสนอโปรแกรม
  บันทึกคะแนนประจำวิชา
  บันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  บันทึกคะแนนการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
  ปพ.6 บันทึกความเห็นครูประจำชั้น
  ประเมินครูและบุคลากร ครั้งที่ 1 ปี ก.ศ. 2557
  P.R.C. Share Data
  บันทึกคะแนนตามตัวชี้วัด
  แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
  Tablet เด็ก ป.1
  ลงทะเบียนกิจกรรมครู
  รายการโทรทัศน์ครู
  ระเบียบการบริหารงานของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปี 2557
  ตรวจสอบการประเมินสุขภาพ(สำหรับครูพยาบาล)
  ตรวจสอบนักเรียนที่ยังไม่ประเมินครู
  P.R.C. แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ
  ผลงาน ICT ครูประจำปีการศึกษา 2556
  บันทึกการบ้านแจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง
เว็บไซต์ในโรงเรียน (P.R.C. Links)
  ฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร (PRC Academic)
  งานอนามัยโรงเรียน
  สถาบันแฮรีส อาคาร 100 ปี
  ห้องสมุดโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  การบริหารจัดการ โครงการ 1 ช่วย 9
  พยาบาลและโภชนาการมัธยมปลาย
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งาน Wi-Fi (มัธยมปลาย)
  Brain-Based Learning at Kindergarten Level
  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บไซต์ทางการศึกษา(Educational Website)
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
  สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
  สำนักพันธกิจการศึกษา มูลนิธิสภาคริสตจักรฯ
  สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
  Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
  กองวิจัยตลาดแรงงาน
  สภาคริสตจักรในประเทศไทย
  คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เชียงใหม่
ข่าวและเหตุการณ์ (P.R.C. NEWS) English

ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

อ่านย้อนหลังประกาศและข่าวทั่วไป (Announcement)
- กำหนดการประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 (รายละเอียด) 

- ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 3) เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 เปิดขายใบสมัคร 6-31 ตุลาคม 57 ในวัน เวลา ทำการ
(รายละเอียด)

- โครงการส่งเสริมภาษาที่ 3 แนะนำภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน (รายละเอียด)

- นโยบายส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2556-2557

- การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่น
    
» ภาคเรียนที่ 2/2557

อ่านย้อนหลัง

 ภาพ-ข่าวประชาสัมพันธ์ (P.R.C. Activities)
ร่วมแสดงความยินดี
คณะผู้บริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำโดย ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีฉลองครบรอบ 20 ปี และพิธีมอบถวายอาคารเรียนและอำนวยการสองชั้น ณ โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่ (CDSC) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557
ทุนรัฐบาลจีนโดยสำนักงานฮั่นปั้น ( HANBAN 汉办) ของสถาบันขงจื่อ
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรรษา นาใจ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 นางสาวชนาภัทร ทิพย์กรรภิรมย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 และนางสาวอริยาภา สินธุวาทิน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/9 ที่ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยพิจารณาจากผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาจีน YCT และ HSK เข้าค่ายเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน การทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่าง ๆ ณ Beijing Chinese Language and Culture College (北京华文学院) กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11-20 ตุลาคม 2557
ค่ายภาษาจีนปักกิ่ง
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 38 คนได้รับงบอุดหนุนจากสมาคมชาวจีนโพ้นทะเล สำนักงานใหญ่ประจำกรุงปักกิ่ง北京侨办 (Beijing Overseas Chinese Affairs Office of the State Council) เดินทางไปเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน การทัศนศึกษาสถานที่ประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การดูงานโรงเรียนมัธยม การแลกเปลี่ยนนักเรียนจีน-ญี่ปุ่น ณ Beijing Chinese Language and Culture College (北京华文学院) กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4 – 20 ตุลาคม 2557
เข้าร่วมการอบรม Young Radio
น.ส.รัชชนิดา วงค์กัณฑรักษ์ น.ส.สรวงสุดา อนันต๊ะ และ น.ส.ชุติกาญจน์ โปธา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตัวแทนนักเรียนชมรมเสียงตามสายฯ เข้าร่วมการอบรม "Young Radio" จัดโดยวิทยุชุมชน ทีวีสาธารณะ สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย และสำนักงานคุ้มครองเด็กสภาคริสตจักรในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2557 ณ อาคารสภาคริสตจักรฯ กรุงเทพมหานคร
โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สอง
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สอง เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ โดยเข้ามาจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557
 

อ่านต่อ

ข่าวสารแผนก/ฝ่าย (Department NEWS)

แผนกปฐมวัย

27/10/2557 หนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 9 ก้าวสู่อาเซียน
13/10/2557 Top Model Thailand 2014
13/10/2557 เด็กชายธีรัตม์ ปันเด็ง เหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำ
13/10/2557 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานฯ สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน
10/10/2557 สาธิตกระบวนการสอนแบบ BBL

อ่านต่อ

 

แผนกประถมศึกษา

31/10/2557 เด็กชายภูฟ้า เทสินทโชติ เหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำ
31/10/2557 เด็กชายพงศกาญจน์ ประจันทกาญจน์ เหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำ
31/10/2557 เด็กหญิงฐานิตา คงช่วย เหรียญเงิน การแข่งขันว่ายน้ำ
31/10/2557 เด็กชายณัชพล อุ่นใจ เหรียญเงิน การแข่งขันว่ายน้ำ
31/10/2557 เด็กชายประวิน สังขรักษ์ เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำ

อ่านต่อ

27/10/2557 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ
21/10/2557 เด็กหญิงวรวลัญช์ หวังสันติธรรม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เทนนิส
21/10/2557 เด็กหญิงอารียา ยั่งยืน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เทนนิส
21/10/2557 เด็กหญิงปัณฑารีย์ โล่โชตินันท์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เทนนิส
4/10/2557 เด็กหญิงภัทรวรรณ สิงห์ทองวรรณ นักเรียนรางวัลพระราชทาน

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

26/9/2557 แสดงความยินดี เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่
26/9/2557 รางวัลเยาวชนดีเด่น สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
23/9/2557 แนะแนว ศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหาร
22/9/2557 เด็กชายกฤตภาส กิตติปภัสสร รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น
22/9/2557 Young Chefs Thailand Championship 2014

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

27/10/2557 ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่สมัครเข้าค่ายวิชาการ ม.6
27/10/2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4 - 6 รับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1
27/10/2557 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดหนังสั้นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
21/10/2557 รางวัลการแข่งขันกีฬาเทนนิส
21/10/2557 นายชนินท์ โล่โชตินันท์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เทนนิส

อ่านต่อ