ข้อคิดประจำวัน :    ขอให้ท่านมีกำลังมากขึ้นทุกอย่างโดยฤทธิ์เดชแห่งพระสิริของพระองค์ขอให้ท่านมีความทรหดที่สุดและความอดทนไว้นานด้วยความยินดี.. โคโลสี 1:11 being strengthened with all power according to his glorious might so that you may have great endurance and patience, (Colossians 1:11)   อ่านย้อนหลัง
ข้อมูลโรงเรียน (About P.R.C.)
  ข้อมูลโรงเรียน
  เพลงโรงเรียน (PRC Songs)
  ประวัติความเป็นมา
  อาคาร-สถานที่
  แผนผังบริเวณ
  ทุนการศึกษา
  ปฏิทินโรงเรียนออนไลน์
  ส่งจดหมายถึงผู้จัดการโรงเรียน
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  โครงสร้างการบริหาร ปีการศึกษา 2557
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (PRC Board)
  คณะกรรมการบริหารภายใน
งานบริการนักเรียน (Student e-Service)
  Speed Reading
  PRC-eDLTV เนื้อหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  PRC Video On Demand (สื่อวีดีโอออนไลน์)
  ตรวจสอบผลการเรียนและเกรดเฉลี่ย
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia E-Book)
  นักเรียนประเมินครู ปีการศึกษา 2557
  งานแนะแนวโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  ลงทะเบียนกิจกรรมนักเรียน
  แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภค
  แบบประเมินความสุข
  แบบประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุ
  Student SDQ
  ประเมิน EQ
  อัพเดทข้อมูลนักเรียน
  การบ้านนักเรียน (Homework)
  นักเรียนเข้าเรียนจากสื่อ ICT ครู
  กระดานข่าวนักเรียน (Student Webboard)
  ตลาดการศึกษาออนไลน์ (NOE Plaza)
  ระบบคลังข้อสอบ Online IKM
งานบริการครูและบุคลากร (Teacher e-Service)
  P.R.C. E-mail
  รายงานพัสดุออนไลน์
  กระดานข่าวครูและบุคลากร (Teacher Webboard)
  แจ้งซ่อมอุปกรณ์ IT โสตฯ และซ่อมบำรุงทั่วไป
  จองการใช้ห้อง และสถานที่ในโรงเรียน
  รายงานวิจัยในชั้นเรียน/หน่วยงาน
  งานบริการครูและบุคลากร
  บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน
  โปรแกรมยื่นคำร้องขอแก้ไข/ข้อเสนอโปรแกรม
  บันทึกคะแนนประจำวิชา
  บันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  บันทึกคะแนนการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
  ปพ.6 บันทึกความเห็นครูประจำชั้น
  P.R.C. Share Data
  บันทึกคะแนนตามตัวชี้วัด
  แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
  Tablet เด็ก ป.1
  ลงทะเบียนกิจกรรมครู
  รายการโทรทัศน์ครู
  ระเบียบการบริหารงานของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปี 2557
  ตรวจสอบการประเมินสุขภาพ(สำหรับครูพยาบาล)
  ตรวจสอบนักเรียนที่ยังไม่ประเมินครู
  P.R.C. แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ
  ผลงาน ICT ครูประจำปีการศึกษา 2557
  บันทึกการบ้านแจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง
งานประชาสัมพันธ์ (Public Relation)
  ประมวลภาพกิจกรรมปี 2009
  ประมวลภาพกิจกรรมปี 2010
  ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2011
  ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2012
  ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2013
  The P.R.C. Channel
  วารสารโรงเรียน That is P.R.C. ฉบับที่ 2/2556
  วารสารโรงเรียน That is P.R.C. ฉบับที่ 1/2556
  PRC News August 2014
  PRC News December 2014
  รายงานประจำปี 2556 (PRC Annual Report 2013)
  วารสารโรงเรียน That is P.R.C. ฉบับที่ 1/2557
เว็บไซต์ในโรงเรียน (P.R.C. Links)
  ฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร (PRC Academic)
  งานอนามัยโรงเรียน
  สถาบันแฮรีส อาคาร 100 ปี
  ห้องสมุดโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  การบริหารจัดการ โครงการ 1 ช่วย 9
  พยาบาลและโภชนาการมัธยมปลาย
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งาน Wi-Fi (มัธยมปลาย)
  Brain-Based Learning at Kindergarten Level
  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บไซต์ทางการศึกษา(Educational Website)
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
  สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
  สำนักพันธกิจการศึกษา มูลนิธิสภาคริสตจักรฯ
  สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
  Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
  กองวิจัยตลาดแรงงาน
  สภาคริสตจักรในประเทศไทย
  คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เชียงใหม่
ข่าวและเหตุการณ์ (P.R.C. NEWS) English

คณะครู นักเรียน ร่วมรดน้ำดำหัว ผู้บริหารและครูอาวุโส

อ่านย้อนหลังประกาศและข่าวทั่วไป (Announcement)

- เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม Media Arts Club (MAC Club) ภาคเรียนที่ 1/2558 (รายละเอียด) 

อ่านย้อนหลัง

 ภาพ-ข่าวประชาสัมพันธ์ (P.R.C. Activities)
สัมมนาเชิงปฎิบัติการ 7 อุปนิสัยสำหรับนักการศึกษา
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ 7 อุปนิสัยสำหรับนักการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2558
ปฐมนิเทศครูใหม่ ปีการศึกษา 2558
ฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร จัดการปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กล่าวต้อนรับ แนะนำโรงเรียนในภาพรวม และรองผู้อำนวยการ หัวหน้างานฝ่ายต่างๆ ชี้แจงและทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร Grace Hall เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
รดน้ำดำหัวคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะผู้บริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำโดย ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมรดน้ำดำหัวขอสุมาลาโทษ และขอพรจาก คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส เมื่อวันที 23 เมษายน 2558
สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น
ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอความชุมชื้น ณ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หน่วยพิทักษ์ฯ ที่ทป.3 (น้ำตกแม่สา) เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนได้แสดงออกถึงการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและส่งเสริมให้นักเรียนมี P.R.C. Spirit เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
ประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีขอสุมาลาโทษ คาราวะ และขอพรจากพ่อเมือง นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และภริยา ในประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 เป็นการแสดงการสุมาคารวะต่อพ่อเมืองซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2558
 

อ่านต่อ

ข่าวสารแผนก/ฝ่าย (Department NEWS)

แผนกปฐมวัย

30/3/2558 วิทยากรให้ความรู้การจัดการเรียนรู้แบบ BBL
5/3/2558 มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กและห้องเรียนที่มีวินัยดีเด่น
3/3/2558 อบรมการพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ
27/2/2558 ขอชมเชยเด็กดี P.R.C.
24/2/2558 ธารน้ำใจหลั่งไหลสู่สังคม

อ่านต่อ

 

แผนกประถมศึกษา

20/3/2558 ร่วมแสดงความเสียใจ
24/2/2558 เกษตรศาสตร์ โอเพน ครั้งที่ 16
24/2/2558 ช้าง - ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 / 2558
19/2/2558 แสดงความยินดี นักกีฬาเทควันโด
19/2/2558 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ

อ่านต่อ

5/3/2558 รับรางวัล จากการแข่งขันบรรยายหัวข้อธรรมะ
24/2/2558 Trinity Award Thailand 2014
19/2/2558 กิจกรรมการแสดงดนตรีของคนพิการทางสายตา
19/2/2558 คนเก่งเทควันโด
12/2/2558 แม็กซ์พลอย ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคมและซูโดกุชิงแชมป์ภาคเหนือ

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

21/4/2558 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด
4/3/2558 ขอแสดงความยินดี ด.ญ.กชวรรณ ชมชื่น
12/2/2558 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
12/2/2558 แม็กซ์พลอย ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคมและซูโดกุชิงแชมป์ภาคเหนือ
24/1/2558 กิจกรรมวันเด็ก และค่ายจิตอาสา

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

8/4/2556 P.R.C. รับทุนโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"
8/4/2558 P.R.C. รับถ้วยประทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี NSC 2015
8/4/2558 ผลการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558
20/3/2558 ค่ายสร้างศรัทธารักษาอุดมการณ์นักเรียนชั้น ม.4 ปี 2558
31/3/2558 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก

อ่านต่อ