ข้อคิดประจำวัน :    แต่บุคคลผู้ฟังเราจะอยู่อย่างปลอดภัยเขาจะอยู่อย่างสุขสงบปราศจากความคิดพรั่นพรึงในความชั่วร้าย.. สุภาษิต 1:33 but whoever listens to me will live in safety and be at ease, without fear of harm.” (Proverbs 1:33)   อ่านย้อนหลัง
ข้อมูลโรงเรียน (About P.R.C.)
  ข้อมูลพื้นฐาน
  เพลงโรงเรียน (PRC Songs)
  ประวัติความเป็นมา
  อาคาร-สถานที่
  แผนผังบริเวณ
  ทุนการศึกษา
  ปฏิทินโรงเรียนออนไลน์
  มูลนิธิวิลเลียม แฮรีส อนุสรณ์
  ส่งจดหมายถึงผู้จัดการโรงเรียน
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  โครงสร้างการบริหาร ปีการศึกษา 2557
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (PRC Board)
  คณะกรรมการบริหารภายใน
งานบริการนักเรียน (Student e-Service)
  Speed Reading
  PRC-eDLTV เนื้อหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  PRC Video On Demand (สื่อวีดีโอออนไลน์)
  ตรวจสอบผลการเรียนและเกรดเฉลี่ย
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia E-Book)
  นักเรียนประเมินครู ปีการศึกษา 2557
  งานแนะแนวโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  ลงทะเบียนกิจกรรมนักเรียน
  แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภค
  แบบประเมินความสุข
  แบบประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุ
  Student SDQ
  ประเมิน EQ
  อัพเดทข้อมูลนักเรียน
  การบ้านนักเรียน (Homework)
  นักเรียนเข้าเรียนจากสื่อ ICT ครู
  กระดานข่าวนักเรียน (Student Webboard)
  ศูนย์รวมสื่อ และวีดีทัศน์ P.R.C.
  ตลาดการศึกษาออนไลน์ (NOE Plaza)
  ระบบคลังข้อสอบ Online IKM
งานบริการครูและบุคลากร (Teacher e-Service)
  P.R.C. E-mail
  รายงานพัสดุออนไลน์
  กระดานข่าวครูและบุคลากร (Teacher Webboard)
  แจ้งซ่อมอุปกรณ์ IT โสตฯ และซ่อมบำรุงทั่วไป
  จองการใช้ห้อง และสถานที่ในโรงเรียน
  รายงานวิจัยในชั้นเรียน/หน่วยงาน
  งานบริการครูและบุคลากร
  บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน
  โปรแกรมยื่นคำร้องขอแก้ไข/ข้อเสนอโปรแกรม
  บันทึกคะแนนประจำวิชา
  บันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  บันทึกคะแนนการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
  ปพ.6 บันทึกความเห็นครูประจำชั้น
  ประเมินครูและบุคลากร ครั้งที่ 1 ปี ก.ศ. 2557
  P.R.C. Share Data
  บันทึกคะแนนตามตัวชี้วัด
  แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
  Tablet เด็ก ป.1
  ลงทะเบียนกิจกรรมครู
  รายการโทรทัศน์ครู
  ระเบียบการบริหารงานของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปี 2557
  ตรวจสอบการประเมินสุขภาพ(สำหรับครูพยาบาล)
  ตรวจสอบนักเรียนที่ยังไม่ประเมินครู
  P.R.C. แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ
  ผลงาน ICT ครูประจำปีการศึกษา 2556
  บันทึกการบ้านแจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง
เว็บไซต์ในโรงเรียน (P.R.C. Links)
  ฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร (PRC Academic)
  งานอนามัยโรงเรียน
  สถาบันแฮรีส อาคาร 100 ปี
  ห้องสมุดโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  การบริหารจัดการ โครงการ 1 ช่วย 9
  พยาบาลและโภชนาการมัธยมปลาย
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งาน Wi-Fi (มัธยมปลาย)
  Brain-Based Learning at Kindergarten Level
  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บไซต์ทางการศึกษา(Educational Website)
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
  สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
  สำนักพันธกิจการศึกษา มูลนิธิสภาคริสตจักรฯ
  สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
  Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
  กองวิจัยตลาดแรงงาน
  สภาคริสตจักรในประเทศไทย
  คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เชียงใหม่
ข่าวและเหตุการณ์ (P.R.C. NEWS) English

ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

อ่านย้อนหลังประกาศและข่าวทั่วไป (Announcement)
- กำหนดการประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 (รายละเอียด) 

- ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 3) เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 เปิดขายใบสมัคร 6-31 ตุลาคม 57 ในวัน เวลา ทำการ
(รายละเอียด)

- โครงการส่งเสริมภาษาที่ 3 แนะนำภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน (รายละเอียด)

- นโยบายส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2556-2557

- การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่น
    
» ภาคเรียนที่ 2/2557

อ่านย้อนหลัง

 ภาพ-ข่าวประชาสัมพันธ์ (P.R.C. Activities)
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการองค์กร เพื่อนำประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป ณ ห้องประชุมเล็กอาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557
ร่วมแสดงความเสียใจ
ตัวแทนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแด่คุณครูอำพร พนมเป็ญ (ครูเก่าของโรงเรียนฯ) ที่ได้เสียชีวิต โดยทางเจ้าภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดมหาวัน จ.ลำพูน และจะบริจาคร่าง ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557
Science Laboratory Management
อาจารย์สิรินาถ จอมพงษ์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Science Laboratory Management ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะการใช้ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ให้กับครูผู้สอนวิทยาศสาสตร์ ซึ่งสามารถนำกลับมาพัฒนาและปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ณ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของซีมีโอ (SEAMEO Regional Center for QITEP in Science) เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 7-16 ตุลาคม 2557
ร่วมแสดงความเสียใจ
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับคุณชูเดช เกตุชูรัตน์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่ได้สูญเสียมารดา โดยเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ ณ วัดแสนหลวง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จะร่วมเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 และจะมีพิธีฌาปนกิจ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557
ค่ายสานสัมพันธ์นักเรียนผู้นำ
ฝ่ายกิจการนักเรียนและวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 คน เข้าค่ายสานสัมพันธ์นักเรียนผู้นำโรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ​ระหว่างวันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2557
 

อ่านต่อ

ข่าวสารแผนก/ฝ่าย (Department NEWS)

แผนกปฐมวัย

13/10/2557 Top Model Thailand 2014
13/10/2557 เด็กชายธีรัตม์ ปันเด็ง เหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำ
13/10/2557 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานฯ สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน
10/10/2557 สาธิตกระบวนการสอนแบบ BBL
10/10/2557 ขอชมเชยเด็กดี P.R.C.

อ่านต่อ

 

แผนกประถมศึกษา

14/10/2557 กิจกรรมครอบครัว P.R.C.
29/9/2557 ร่วมแสดงความเสียใจ
26/9/2557 นมัสการพระเจ้าสัญจร
22/9/2557 เด็กชายประวิน สังขรักษ์ ชนะเลิศที่ 3 กีฬาว่ายน้ำ
22/9/2557 เด็กหญิงชลชีวา วงษรัศม์ ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ

อ่านต่อ

21/10/2557 เด็กหญิงวรวลัญช์ หวังสันติธรรม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เทนนิส
21/10/2557 เด็กหญิงอารียา ยั่งยืน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เทนนิส
21/10/2557 เด็กหญิงปัณฑารีย์ โล่โชตินันท์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เทนนิส
4/10/2557 เด็กหญิงภัทรวรรณ สิงห์ทองวรรณ นักเรียนรางวัลพระราชทาน
29/9/2557 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ประจำปี 2014

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

26/9/2557 แสดงความยินดี เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่
26/9/2557 รางวัลเยาวชนดีเด่น สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
23/9/2557 แนะแนว ศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหาร
22/9/2557 เด็กชายกฤตภาส กิตติปภัสสร รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น
22/9/2557 Young Chefs Thailand Championship 2014

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

21/10/2557 รางวัลการแข่งขันกีฬาเทนนิส
21/10/2557 นายชนินท์ โล่โชตินันท์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เทนนิส
20/10/2557 ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวสักกะพลางกูร
1/10/2557 รางวัลชมเชย การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์
27/9/2557 นายสรภูม สุนทรพันธ์ รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ