ข้อคิดประจำวัน :    จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่า จงชื่นชมยินดีเถิดจงให้ความอ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวง องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้ว ฟิลิปปี 4:4-5 Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice! Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. (Philippians 4:4-5)   อ่านย้อนหลัง
ข้อมูลโรงเรียน (About P.R.C.)
  ข้อมูลพื้นฐาน
  เพลงประจำโรงเรียน
  ประวัติความเป็นมา
  อาคาร-สถานที่
  แผนผังบริเวณ
  ทุนการศึกษา
  ปฏิทินโรงเรียนออนไลน์
  มูลนิธิวิลเลียม แฮรีส อนุสรณ์
  ส่งจดหมายถึงผู้จัดการโรงเรียน
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  โครงสร้างการบริหาร ปีการศึกษา 2556
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (P.R.C. Board)
  คณะกรรมการบริหารภายใน
งานบริการนักเรียน (Student e-Service)
  กระดานข่าวนักเรียน (Student Webboard)
  Speed Reading
  PRC-eDLTV เนื้อหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  นักเรียนเข้าเรียนจากสื่อ ICT ครู
  การบ้านนักเรียน (Homework)
  PRC Video On Demand (สื่อวีดีโอออนไลน์)
  ศูนย์รวมสื่อ และวีดีทัศน์ P.R.C.
  ตลาดการศึกษาออนไลน์ (NOE Plaza)
  ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ (P.R.C. Item Bank)
  ตรวจสอบผลการเรียนและเกรดเฉลี่ย
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia E-Book)
  นักเรียนประเมินครู ปีการศึกษา 2556
  งานแนะแนวโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  ลงทะเบียนกิจกรรมนักเรียน
  แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภค
  แบบประเมินความสุข
  แบบประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุ
  Student SDQ
  ประเมิน EQ
  อัพเดทข้อมูลนักเรียน
งานบริการครูและบุคลากร (Teacher e-Service)
  P.R.C. E-mail
  รายงานพัสดุออนไลน์
  กระดานข่าวครูและบุคลากร (Teacher Webboard)
  แจ้งซ่อมอุปกรณ์ IT โสตฯ และซ่อมบำรุงทั่วไป
  บันทึกการบ้านแจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง
  จองการใช้ห้อง รถยนต์ และสถานที่ในโรงเรียน
  บันทึกและรายงานวิจัยในชั้นเรียน/หน่วยงาน
  ตรวจสอบการมาทำงานกับเครื่องอ่านลายนิ้วมือ
  บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน
  โปรแกรมยื่นคำร้องขอแก้ไข/ข้อเสนอโปรแกรม
  บันทึกคะแนนประจำวิชา
  บันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  บันทึกคะแนนการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
  ปพ.6 บันทึกความเห็นครูประจำชั้น
  ประเมินครูและบุคลากร ครั้งที่ 1 ปี ก.ศ. 2557
  P.R.C. Share Data
  บันทึกคะแนนตามตัวชี้วัด
  แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
  Tablet เด็ก ป.1
  ลงทะเบียนกิจกรรมครู
  รายการโทรทัศน์ครู
  ระเบียบการบริหารงานของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปี 2556
  ผลงาน ICT ครูประจำปีการศึกษา 2556
  ตรวจสอบการประเมินสุขภาพ(สำหรับครูพยาบาล)
  ตรวจสอบนักเรียนที่ยังไม่ประเมินครู
  P.R.C. แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ
เว็บไซต์ในโรงเรียน (P.R.C. Links)
  ฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร (PRC Academic)
  งานอนามัยโรงเรียน
  สถาบันแฮรีส อาคาร 100 ปี
  ห้องสมุดโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  การบริหารจัดการ โครงการ 1 ช่วย 9
  พยาบาลและโภชนาการมัธยมปลาย
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งาน Wi-Fi (มัธยมปลาย)
  Brain-Based Learning at Kindergarten Level
  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บไซต์ทางการศึกษา(Educational Website)
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
  สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
  สำนักพันธกิจการศึกษา มูลนิธิสภาคริสตจักรฯ
  สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
  สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
  Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
  กองวิจัยตลาดแรงงาน
  สภาคริสตจักรในประเทศไทย
ข่าวและเหตุการณ์ (P.R.C. NEWS) English

วันลูกเสืออากาศ ครบรอบปีที่ 50

อ่านย้อนหลังประกาศและข่าวทั่วไป (Announcement)

- ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2556 ของสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (P.T.A.) ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น.-11.30 น. ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส 

- สัปดาห์พัฒนาจิตใจ 2014 "STEP UP" 28 กรกฎาคม-8 สิงหาคม 2014 ณ โรงละครของโรงเรียน
(28 ก.ค.-1 ส.ค. ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา 4-8 ส.ค. ระดับมัธยมศึกษา)

- นโยบายส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2556-2557

- เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1-3 ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม Media Arts Club
- การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่น
    
» ภาคเรียนที่ 1/2557

อ่านย้อนหลัง

 ภาพ-ข่าวประชาสัมพันธ์ (P.R.C. Activities)
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
นายกษิดิศ สิงห์กวาง และ น.ส.ชุติกาญจน์ โปธา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
ประชุมผู้ประกอบการร้านค้า
ฝ่ายกิจการนักเรียนและวิเทศสัมพันธ์ และฝ่ายพัสดุ ร้านค้า โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการประชุมผู้ประกอบการร้านค้า อาหาร และผู้สัมผัสอาหาร ภายในโรงเรียน ณ ห้องโสต อาคารร่มเกล้า เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
ขอแสดงความยินดี
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายทิวัตถ์ ชัยทอง ชั้น ม.6/6 นายสิทธิเดช สนั่นเสียง ชั้น ม.6/7 และนายภัทรพัฒน์ กาญจนเกตุ (นักเรียนเก่ารุ่น ธีร์) ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมทำการฝึกซ้อมรักบี้ประเภท 7 คน เยาวชนทีมชาติไทย อายุ 20 ปี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการ ARFU U.20’s 7’s ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2557 ณ เมืองยะโฮบาลูห์ ประเทศมาเลเซีย
Language Immersion Program
ฝ่ายกิจการนักเรียนและวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการ Language Immersion Program โดยการเรียนร่วมชั้นเรียนกับ 7 โรงเรียนในเขต Southland ประเทศนิวซีแลนด์ ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และ Southland Education โดยแบ่งออกเป็นโครงการ P.R.C. Summer Course in New Zealand ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม-14 พฤษภาคม 2557 นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 19 คน และโครงการ Southland Academic Year ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม-18 ธันวาคม 2557 นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 คน
 

อ่านต่อ

ข่าวสารแผนก/ฝ่าย (Department NEWS)

แผนกปฐมวัย

18/7/2557 1 นักเรียน 1 ห้องเรียนวินัยดีเด่น
8/7/2557 ประชุมผู้ปกครองกลุ่มความช่วยเหลือพิเศษ
7/7/2557 ให้ความรู้มาตรฐานการศึกษาและคู่มือการตรวจประเมินภายใน
7/7/2557 สาธิตกระบวนการสอนแบบ BBL

อ่านต่อ

 

แผนกประถมศึกษา

10/7/2557 ร่วมถวายเทียนพรรษา
7/7/2557 เด็กหญิงธัญญาพร แถมนา เหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำ
7/7/2557 เด็กหญิงฐานิตา คงช่วย เหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำ
7/7/2557 เด็กชายกิรติ ตุลาทอง เหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำ

อ่านต่อ

18/7/2557 เด็กหญิงแพรววนิตย์ เตชนันท์ชัย รองชนะเลิศอันดับ 1 วาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์
22/7/2557 เด็กชายปุณยวีร์ โกกิลานนท์ เหรียญทอง กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 เกมส์
11/7/2557 ร่วมถวายเทียนพรรษา
10/7/2557 เด็กหญิงครองขวัญ ภิมุข บรรยายธรรมะ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

17/7/2557 Gifted Computer ม.2 ตัวแทนภาคเหนือแข่งสื่อ GPS
17/7/2557 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 เต้น To be number 1
9/7/2557 ถวายเทียนพรรษา
9/7/2557 นายกฤตภาส กิตติปภัสสร รองชนะเลิศ การแข่งขันยิงปืน

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

15/7/2557 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
9/7/2557 นายณัฐดนัย อุตสุข รองชนะเลิศ การแข่งขันว่ายน้ำ
9/7/2557 นายนินัทธ์ กิตติปภัสสร รองชนะเลิศ การแข่งขันยิงปืน
8/7/2557 นางสาวธันยาภรณ์ รางวัลชนะเลิศกีฬาวูซู

อ่านต่อ