ข้อคิดประจำวัน :   ในที่สุดนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเห็นอกเห็นใจกันรักกันฉันพี่น้องมีจิตใจอ่อนโยนและอ่อนน้อม.. 1 เปโตร 3:8 Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble. (1 Peter 3:8)   อ่านย้อนหลัง

ข้อมูลโรงเรียน (About P.R.C.)

  ข้อมูลพื้นฐาน
  เพลงประจำโรงเรียน
  ประวัติความเป็นมา
  อาคาร-สถานที่
  แผนผังบริเวณ
  ทุนการศึกษา
  ปฏิทินโรงเรียนออนไลน์
  มูลนิธิวิลเลียม แฮรีส อนุสรณ์
  ส่งจดหมายถึงผู้จัดการโรงเรียน
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  โครงสร้างการบริหาร ปีการศึกษา 2556
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (P.R.C. Board)
  คณะกรรมการบริหารภายใน

งานบริการนักเรียน (Student e-Service)

  ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (P.R.C. Online)
  กระดานข่าวนักเรียน (Student Webboard)
  Speed Reading
  PRC-eDLTV เนื้อหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  นักเรียนเข้าเรียนจากสื่อ ICT ครู
  ขอใบรับรองจากงานทะเบียนออนไลน์
  การบ้านนักเรียน (Homework)
  PRC Video On Demand (สื่อวีดีโอออนไลน์)
  ศูนย์รวมสื่อ และวีดีทัศน์ P.R.C.
  ตลาดการศึกษาออนไลน์ (NOE Plaza)
  ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ (P.R.C. Item Bank)
  ตรวจสอบผลการเรียนและเกรดเฉลี่ย
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia E-Book)
  นักเรียนประเมินครู ปีการศึกษา 2556
  งานแนะแนวโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  ลงทะเบียนกิจกรรมนักเรียน
  แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภค
  แบบประเมินความสุข
  แบบประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุ
  Student SDQ
  ประเมิน EQ
  อัพเดทข้อมูลนักเรียน

งานบริการครูและบุคลากร (Teacher e-Service)

  P.R.C. E-mail
  รายงานพัสดุออนไลน์
  กระดานข่าวครูและบุคลากร (Teacher Webboard)
  แจ้งซ่อมอุปกรณ์ IT โสตฯ และซ่อมบำรุงทั่วไป
  บันทึกการบ้านแจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง
  จองการใช้ห้อง รถยนต์ และสถานที่ในโรงเรียน
  บันทึกและรายงานวิจัยในชั้นเรียน/หน่วยงาน
  ตรวจสอบการมาทำงานกับเครื่องอ่านลายนิ้วมือ
  บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน
  โปรแกรมยื่นคำร้องขอแก้ไข/ข้อเสนอโปรแกรม
  บันทึกคะแนนประจำวิชา
  บันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  บันทึกคะแนนการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
  ลงทะเบียนโครงการคลีนิคไอทีและโสตฯเคลื่อนที่
  ปพ.6 บันทึกความเห็นครูประจำชั้น
  ประเมินครูและบุคลากร ครั้งที่ 2 ปี ก.ศ. 2556
  P.R.C. Share Data
  บันทึกคะแนนตามตัวชี้วัด
  แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
  Tablet เด็ก ป.1
  ลงทะเบียนกิจกรรมครู
  รายการโทรทัศน์ครู
  ระเบียบการบริหารงานของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปี 2556
  ผลงาน ICT ครูประจำปีการศึกษา 2556
  ตรวจสอบการประเมินสุขภาพ(สำหรับครูพยาบาล)
  ตรวจสอบนักเรียนที่ยังไม่ประเมินครู

งานประชาสัมพันธ์ (Public Relation)

  ประมวลภาพกิจกรรมปี 2009
  ประมวลภาพกิจกรรมปี 2010
  ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2011
  ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2012
  วารสารโรงเรียน That is P.R.C. ฉบับที่ 1/2552
  วารสารโรงเรียน That is P.R.C. ฉบับที่ 2/2552 <1>
  วารสารโรงเรียน That is P.R.C. ฉบับที่ 2/2552 <2>
  วารสารโรงเรียน That is P.R.C. ฉบับที่ 1/2553
  วารสารโรงเรียน That is P.R.C. ฉบับที่ 2/2553
  รอบรั้วมะขามเทศ Vol.1
  รอบรั้วมะขามเทศ Vol.2
  รอบรั้วมะขามเทศ Vol.3
  รอบรั้วมะขามเทศ Vol.4
  รอบรั้วมะขามเทศ Vol.5
  รอบรั้วมะขามเทศ Vol.6
  รอบรั้วมะขามเทศ Vol.7
  รอบรั้วมะขามเทศ Vol.8
  วารสารโรงเรียน That is P.R.C. ฉบับที่ 1/2554
  วารสารโรงเรียน That is P.R.C. ฉบับที่ 2/2554
  รอบรั้วมะขามเทศ Vol.9
  วารสารโรงเรียน That is P.R.C. ฉบับที่ 1/2555
  ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2013
  วารสารโรงเรียน That is P.R.C. ฉบับที่ 2/2555
  The P.R.C. Channel

เว็บไซต์ในโรงเรียน (P.R.C. Links)

  โครงการสวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน
  ฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร (PRC Academic)
  งานอนามัยโรงเรียน
  สถาบันแฮรีส อาคาร 100 ปี
  ห้องสมุดโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  เว็บไซต์มัธยมศึกษาปีที่ 1
  การบริหารจัดการ โครงการ 1 ช่วย 9
  พยาบาลและโภชนาการมัธยมปลาย
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งาน Wi-Fi (มัธยมปลาย)
  Brain-Based Learning at Kindergarten Level
  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

เว็บไซต์ทางการศึกษา(Educational Website)

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
  สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
  สำนักพันธกิจการศึกษา มูลนิธิสภาคริสตจักรฯ
  สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
  สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
  Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
  กองวิจัยตลาดแรงงาน
  สภาคริสตจักรในประเทศไทย
ข่าวและเหตุการณ์ (P.R.C. NEWS)                                     ไทย | English

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จากการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556

อ่านย้อนหลัง


ประกาศและข่าวทั่วไป (Announcement)
- โรงเรียนหยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 12-20 เมษายน 2557
- ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ประชุมในวันที่ 26 เมษายน 2557 ณ โรงละครของโรงเรียน (ลงทะเบียน 08.30 น.-09.00 น. ประชุม 09.00 น.-12.00 น.)
- รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตรนักเรียนอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยี (JTTP) ป.4 รอบ 2
- รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตรนักเรียนอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยี (JTTP) ป.6 รอบ 2
- ขอความร่วมมือผู้ปกครอง นักเรียน ได้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควัน
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยี ป.4-6
- ประกาศรับสมัครครูผู้สอน
- การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่น
    >> ภาคเรียนที่ 2/2556
    >> ภาคเรียนที่ 1/2557
- ข่าวสารระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ปฏทินแจ้งผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.6/2556 (รุ่นเก้า)
- ขอเชิญผู้สนใจร่วมประมูลราคารถยนต์เก่าที่ใช้แล้ว สภาพดี จำนวน 2 คัน
- มาตรการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ ควบคุมโรคและการดูแลนักเรียน

อ่านย้อนหลัง

 ภาพ-ข่าวประชาสัมพันธ์ (P.R.C. Activities)
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาประถมศึกษา ในโอกาสเข้าศึกษาและดูงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมชุมนุม และ กิจกรรมแนะแนว ในระดับประถมศึกษาของโรงเรียน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557
ไว้อาลัย แด่ อ.อัมพร วงศ์วัฒนา
ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของ อ.อัมพร วงศ์วัฒนา (ครูระดับประถมศึกษา) ที่ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ทางเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ ณ วัดบวกครกหลวง ถนนสายเชียงใหม่-สันกำแพง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โรงเรียนจะร่วมเป็นเจ้าภาพในคืนวันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 20.00 น. และทางเจ้าภาพจะทำการฌาปนกิจศพ ในวันที่ 20 เมษายน 2557 (สวดพระอภิธรรม 10-12 เมษายน และ 18-19 เมษายน 57 เวลา 20.00 น.)
China Culture Exchange Program 2014
ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เดินทางไปจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ในโครงการ China Culture Exchange Program 2014 At Shuangliu Experrimental Primary School, Chengdu, PRC ระหว่างวันที่ 1 - 6 เมษายน 2557
ร่วมงานวันสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์
ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ก้าวสู่ปีที่ 22 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2557
 

อ่านต่อ

ข่าวสารแผนก/ฝ่าย (Department NEWS)

แผนกปฐมวัย

25/3/2557 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำหลักสูตร โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
25/3/2557 สาธิตการสอนแบบBBL
20/3/2557 สัมมนาการจัดทำหลักสูตรและการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์
8/3/2557 งานรื่นเริงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556

อ่านต่อ

 

แผนกประถมศึกษา

4/4/2557 ร่วมแสดงความเสียใจ
2/4/2557 ด.ช.กิรติ ตุลาทอง เหรียญทองการแข่งขันว่ายน้ำ
28/2/2557 ด.ช.วริศ วังศพ่าห์ คะแนนสูงสุด อันดับ 1 Trinity Awards Thailand 2013 : Grade 2 Piano
26/2/2557 ด.ช.พงศภัค เหมรัตน์ตระกูล รางวัลชมเชย วาดภาพ

อ่านต่อ

1/4/2557 ด.ช.ณัฏฐชัย สุทา ชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด
7/2/2557 ชนะเลิศ การแข่งขันซูโดกุ
7/2/2557 ชนะเลิศ ปริศนาอักษรไขว้ภาษาไทย
7/2/2557 ชนะเลิศ ปริศนาอักษรไขว้ภาษาอังกฤษ

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

26/2/2557 ร่วมการประกวดวาดภาพสโมสรไลออนส์สากล
26/2/2557 รางวัลดีเด่น The Power of Nature
25/2/2557 ผลงานหนูสู่ชุมชน
27/1/2557 นิทรรศการวิชาการ

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

2/4/2557 มอบรางวัลประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
25/3/2557 P.R.C. รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ จากการแข่งขัน NSC 2014
13/2/2557 ณัฐนิช จิตสุจริตวงศ์ รับเกียรติคุณบัตรนักเรียนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
7/2/2557 พี่ "เก้า"..... แนะแนวน้อง ม.4 - ม.5

อ่านต่อ