ข้อคิดประจำวัน :    เพราะพระเยโฮวาห์ทรงประทานปัญญา ความรู้และความเข้าใจมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ พระองค์ทรงสะสมสติปัญญาไว้ให้คนชอบธรรม พระองค์ทรงเป็นดั้งให้แก่ผู้ที่ดำเนินในความเที่ยงธรรม สุภาษิต 2:6-7 For the Lord gives wisdom;from his mouth come knowledge and understanding He holds success in store for the upright,he is a shield to those whose walk is blameless, (Proverbs 2:6-7)   อ่านย้อนหลัง
ข้อมูลโรงเรียน (About P.R.C.)
  ข้อมูลพื้นฐาน
  เพลงประจำโรงเรียน
  ประวัติความเป็นมา
  อาคาร-สถานที่
  แผนผังบริเวณ
  ทุนการศึกษา
  ปฏิทินโรงเรียนออนไลน์
  มูลนิธิวิลเลียม แฮรีส อนุสรณ์
  ส่งจดหมายถึงผู้จัดการโรงเรียน
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  โครงสร้างการบริหาร ปีการศึกษา 2557
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (P.R.C. Board)
  คณะกรรมการบริหารภายใน
งานบริการนักเรียน (Student e-Service)
  Speed Reading
  PRC-eDLTV เนื้อหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  PRC Video On Demand (สื่อวีดีโอออนไลน์)
  ตรวจสอบผลการเรียนและเกรดเฉลี่ย
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia E-Book)
  นักเรียนประเมินครู ปีการศึกษา 2556
  งานแนะแนวโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  ลงทะเบียนกิจกรรมนักเรียน
  แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภค
  แบบประเมินความสุข
  แบบประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุ
  Student SDQ
  ประเมิน EQ
  อัพเดทข้อมูลนักเรียน
  การบ้านนักเรียน (Homework)
  นักเรียนเข้าเรียนจากสื่อ ICT ครู
  กระดานข่าวนักเรียน (Student Webboard)
  ศูนย์รวมสื่อ และวีดีทัศน์ P.R.C.
  ตลาดการศึกษาออนไลน์ (NOE Plaza)
งานบริการครูและบุคลากร (Teacher e-Service)
  P.R.C. E-mail
  รายงานพัสดุออนไลน์
  กระดานข่าวครูและบุคลากร (Teacher Webboard)
  แจ้งซ่อมอุปกรณ์ IT โสตฯ และซ่อมบำรุงทั่วไป
  จองการใช้ห้อง และสถานที่ในโรงเรียน
  รายงานวิจัยในชั้นเรียน/หน่วยงาน
  งานบริการครูและบุคลากร
  บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน
  โปรแกรมยื่นคำร้องขอแก้ไข/ข้อเสนอโปรแกรม
  บันทึกคะแนนประจำวิชา
  บันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  บันทึกคะแนนการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
  ปพ.6 บันทึกความเห็นครูประจำชั้น
  ประเมินครูและบุคลากร ครั้งที่ 1 ปี ก.ศ. 2557
  P.R.C. Share Data
  บันทึกคะแนนตามตัวชี้วัด
  แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
  Tablet เด็ก ป.1
  ลงทะเบียนกิจกรรมครู
  รายการโทรทัศน์ครู
  ระเบียบการบริหารงานของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปี 2556
  ตรวจสอบการประเมินสุขภาพ(สำหรับครูพยาบาล)
  ตรวจสอบนักเรียนที่ยังไม่ประเมินครู
  P.R.C. แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ
  ผลงาน ICT ครูประจำปีการศึกษา 2556
  บันทึกการบ้านแจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง
เว็บไซต์ในโรงเรียน (P.R.C. Links)
  ฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร (PRC Academic)
  งานอนามัยโรงเรียน
  สถาบันแฮรีส อาคาร 100 ปี
  ห้องสมุดโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  การบริหารจัดการ โครงการ 1 ช่วย 9
  พยาบาลและโภชนาการมัธยมปลาย
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งาน Wi-Fi (มัธยมปลาย)
  Brain-Based Learning at Kindergarten Level
  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บไซต์ทางการศึกษา(Educational Website)
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
  สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
  สำนักพันธกิจการศึกษา มูลนิธิสภาคริสตจักรฯ
  สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
  Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
  กองวิจัยตลาดแรงงาน
  สภาคริสตจักรในประเทศไทย
  คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เชียงใหม่
ข่าวและเหตุการณ์ (P.R.C. NEWS) English

P.R.C. ซ้อมรับมือระงับการเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหว

อ่านย้อนหลังประกาศและข่าวทั่วไป (Announcement)
- ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 (ขายใบสมัคร 4-29 สิงหาคม57  

- ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (ขายใบสมัคร 1-26 กันยายน 57) 

- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ P.R.C.Southland Academic Year และ P.R.C. Summer Course

- นโยบายส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2556-2557


- การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่น
    
» ภาคเรียนที่ 1/2557

อ่านย้อนหลัง

 ภาพ-ข่าวประชาสัมพันธ์ (P.R.C. Activities)
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ณ โรงละครของโรงเรียน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557
PRC Book Fair ครั้งที่ 4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงาน PRC Book Fair ครั้งที่ 4 มีการออกร้านจำหน่ายหนังสือ จากสำนักพิมพ์ ศูนย์หนังสือ จำหน่ายเครื่องเขียนราคาพิเศษ เกมส์กิจกรรม ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2557
ประชุมโครงการ Harris Symposium
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก Mr. Rex Carpil, CEO Southland Education และ Mr. Chico Thipchareon, International Pacific College ประเทศนิวซีแลนด์ คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ Harris Symposium ในการร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและเตรียมการจัดงานให้มีประสิทธิภาพระดับสากล เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557
ประชุมความร่วมมือในการดำเนินโครงการต่างประเทศ
ผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย และคณะผู้บริหารจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนรังษีวิทยา และโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการดำเนินโครงการต่างประเทศร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนิน โครงการในต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของแต่ละสถาบันต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557
บรรยายพิเศษเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก Mr. Sovann KHLEANG, Principal of Sovannaphumi School and Head of English Language Supporting Unit Mean Chey University และ Pech Seang, Ph.D., Vice-principal for Kampong Chheuteal High School ประเทศกัมพูชา ในการมาเยี่ยมโรงเรียนและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา ให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงการบรรยายพิเศษเรื่องระบบการจัดการศึกษาในประเทศกัมพูชาให้กับครูและคณะผู้บริหารของโรงเรียน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557
 

อ่านต่อ

ข่าวสารแผนก/ฝ่าย (Department NEWS)

แผนกปฐมวัย

27/8/2557 ร่วมเป็นวิทยากร การสอนแบบBBL ระดับปฐมวัย
27/8/2557 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
27/8/2557 โครงการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา
25/8/2557 ร่วมถ่ายทำรายการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
20/8/2557 กิจกรรมวันแม่

อ่านต่อ

 

แผนกประถมศึกษา

30/8/2557 เด็กหญิงชลชีวา วงษรัศม์ ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ
30/8/2557 เด็กหญิงดากานดา ปิยกรทวีรุ่ง ชนะเลิศ Yamaha Thailand Music Festival 2014
30/8/2557 เด็กชายนภดล ทองดีพันธ์ เหรียญทอง จินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทย
20/8/2557 เด็กหญิง ธรพรรณ เมืองสุข เหรียญทอง เทควันโด
18/8/2557 วันวิทยาศาสตร์

อ่านต่อ

30/8/2557 เด็กหญิงพิมฟ้า ศรีเรือง โล่เกียรติคุณวันแม่
20/8/2557 ชนะเลิศอันดับ 1 LEGO Education Brick Challenge 2014 (ระดับภาคเหนือ)
20/8/2557 รองชนะเลิศอันดับ 1 World Robot Olympiad 2014 (ระดับภาคเหนือ)
18/8/2557 กิจกรรมทัศนศึกษา
18/8/2557 ค่ายวัยใสใจน่ารักและ สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี PRC

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

27/8/2557 กิจกรรมอบรมหุ่นยนต์ให้กับนักเรียนในโครงการ Gifted Computer
20/8/2557 ชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์
19/8/2557 เด็กหญิงกรรวี ประสมทรัพย์ รองชนะเลิศ การแข่งขันแบดมินตัน
19/8/2557 ชมเชย ระดับประเทศ ชุมนุมนักกีฎวิทยารุ่นเยาว์
19/8/2557 ชนะเลิศ ระดับประเทศ ชุมนุมนักเคมีรุ่นเยาว์

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

29/8/2557 P.R.C. รับรางวัลการเขียนและการอ่านสูตรทางเคมีขั้นเทพ
29/8/2557 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาแนะแนวการศึกษาต่อ
29/8/2557 P.R.C. เตรียมพร้อมสู่มหาวิทยาลัย กับกิจกรรม "ทัวร์ ม.ช."
28/8/2557 P.R.C. มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33
28/8/2557 กิจกรรม “ P.R.C. is getting ready for ASEAN Community”

อ่านต่อ