"The ultimate aim of education is the development of character"

รับมอบถุงเก็บใบไม้ขนาดใหญ่ (Big Bag) จากเทศบาลนครเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รับมอบถุงเก็บใบไม้ขนาดใหญ่ (Big Bag) จากเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมขยะประเภทกิ่งไม้ใบไม้ ให้พื้นที่เทศบาลเชียงใหม่ เป็นพื้นปลอดการเผาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในอากาศ และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด เพื่อเทศบาลจะเป็นผู้ขนถ่ายนำเข้าสู่กระบวนการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ ณ สถานีจัดการวัสดุใช้แล้ว สวนล้านนา ร.๙ ต่อไป