การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สำหรับนักเรียนภายนอก

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

*** เลือกได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น
1. โปรแกรมภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (Integrated English Program : IEP)
2. โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ (English Excellence Program : EEP)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปฐมวัย (อนุบาล 3) ปีการศึกษา 2565
2. นักเรียนเกิดระหว่าง วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 – 16 พฤษภาคม 2560

โปรแกรมภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ : IEP

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีการบูรณาการภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างเต็มศักยภาพ จัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างประเทศ และครูไทยที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในการสอน จัดการสอนร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลงมือปฏิบัติ (Hands-on Activities), ทักษะทางเทคโนโลยี (Technology skills), การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning), ทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership skill), ทักษะทางสังคม (Social skills) และการเห็นคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Culture value) และมีการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมหน้าแถวและกิจกรรมทัศนศึกษา โดยครูชาวต่างประเทศ และครูไทยร่วมกันดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง ฝึกทักษะการใช้วิชาภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างประเทศจำนวน 10 -11 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้ ภาษาอังกฤษ จำนวน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ฝึกการอ่านภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Reading Eggs เสริมทักษะภาษาอังกฤษในรายวิชาวิทยาการคำนวณ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และส่งเสริมการค้นพบตนเองผ่านศูนย์ Self - Discovery Center วิชาละ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ป.1 เรียน 2 ภาคเรียน ป.2 เรียน 1 ภาคเรียน) ในวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ในวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนได้นำหลักสูตร ORIGO (Stepping Stones) ซึ่งเป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์จากประเทศออสเตรเลีย ที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก มาจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ : EEP

เป็นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ เนื่องจากนักเรียนในโครงการมีความถนัดและความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างสูง ทางโรงเรียนฯจึงจัดหลักสูตรที่มีเนื้อหาทักษะกระบวนการอย่างเข้มข้นและเหมาะสม เมื่อนักเรียนสามารถเรียนจบหลักสูตรได้ก่อนกำหนดในแต่ละปี มีการเพิ่มพูนเนื้อหาและกระบวนการทางภาษาให้แก่ผู้เรียนมากกว่าที่หลักสูตรระดับชาติกำหนด ตลอดจนมีการขยายองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็น เพื่อเสริมประสบการณ์ของนักเรียนอย่างรอบด้านสู่คุณภาพระดับสากล จัดการเรียนการสอนโดยทีมครูชาวต่างประเทศที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอน จำนวน 12-18 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ในรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้ ภาษาอังกฤษ จำนวน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ ผ่านโปรแกรม Reading Eggs เสริมทักษะภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาการคำนวณ วิชาละ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยครูชาวต่างประเทศ จำนวน 4 คาบต่อสัปดาห์ ในวิชาคณิตศาสตร์ สอนโดยครูชาวต่างประเทศ จำนวน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยใช้หลักสูตร ORIGO (Go Math) ซึ่งเป็นหลักสูตรคฺณิตศาสตร์จากประเทศออสเตรเลีย ที่ได้รับการยอมรับและนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการภาษาอังกฤษ ในกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมการค้นพบตนเองผ่านศูนย์ Self - Discovery Center วิชาละ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ป.1 เรียน 2 ภาคเรียน ป.2 เรียน 1 ภาคเรียน) และการนำเสนอความสามารถทางภาษาเป็นภาษาอังกฤษ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถอย่างโดดเด่นและใช้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วชัดเจน

เอกสารประกอบการรับสมัคร

การรับสมัครออนไลน์ ทำการสแกนหรือถ่ายภาพจากเอกสารฉบับจริง ไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf (แต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 5 MB) ประกอบด้วย
1. สูติบัตรของนักเรียน (กรณีที่นักเรียนเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาแนบใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลด้วย)
2. ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
3. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลนักเรียน บิดา หรือมารดา

กำหนดการรับสมัครและประเมินความพร้อม

ลงทะเบียนรับสมัคร
ทางระบบออนไลน์
โดยกรอกข้อมูลพร้อมแนบไฟล์เอกสารให้ครบถ้วน
ตั้งแต่ 6 ธันวาคม 2565 –
13 มกราคม 2566
ปิดระบบ วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 16:00 น.

รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
และเอกสารแนบ
(ประมาณ 1 วันทำการ)

ชำระค่าสมัครโดยการสแกน
QR Code จำนวน 500 บาท
ได้ถึงวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566
เวลา 23:00 น.

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566
เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป

ปรเมินความพร้อม
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566
เวลา 08:30-11:30 น.
………………………………….
ประกาศผลประเมินความพร้อม
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566
เวลา 15:00 น.
ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อแผนกทะเบียน โทร. 053-242038, 053-242550 ต่อ 123 ในวันและเวลาทำการ 09:00-16:00 น.

PRCSchool
Admission

@reg-prc

ตั้งแต่ 6 ธันวาคม 2565 – 13 มกราคม 2566 เวลา 16:00 น.