"The ultimate aim of education is the development of character"

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

สำหรับนักเรียนภายนอก

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

*** เลือกได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น
1. แผนการเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (Integrated English Program : IEP)
2. แผนการเรียนโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ
    (English Excellence Program : EEP)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปฐมวัย (อนุบาล 3) ปีการศึกษา 2566
2. นักเรียนเกิดระหว่าง วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 – 16 พฤษภาคม 2561

โปรแกรมภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ : IEP

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีการบูรณาการภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างเต็มศักยภาพ จัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างประเทศ และครูไทยที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในการสอน จัดการสอนร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลงมือปฏิบัติ (Hands-on Activities), ทักษะทางเทคโนโลยี (Technology skills), การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning), ทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership skill), ทักษะทางสังคม (Social skills) และการเห็นคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Culture value) และมีการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมหน้าแถวและกิจกรรมทัศนศึกษา โดยครูชาวต่างประเทศ และครูไทยร่วมกันดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง ฝึกทักษะการใช้วิชาภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างประเทศจำนวน 10 -11 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้ ภาษาอังกฤษ จำนวน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ฝึกการอ่านภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Reading Eggs เสริมทักษะภาษาอังกฤษในรายวิชาวิทยาการคำนวณ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และส่งเสริมการค้นพบตนเองผ่านศูนย์ Self - Discovery Center วิชาละ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ป.1 เรียน 2 ภาคเรียน ป.2 เรียน 1 ภาคเรียน) ในวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ในวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนได้นำหลักสูตร ORIGO (Stepping Stones) ซึ่งเป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์จากประเทศออสเตรเลีย ที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก มาจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ : EEP

เป็นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ เนื่องจากนักเรียนในโครงการมีความถนัดและความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างสูง ทางโรงเรียนฯจึงจัดหลักสูตรที่มีเนื้อหาทักษะกระบวนการอย่างเข้มข้นและเหมาะสม เมื่อนักเรียนสามารถเรียนจบหลักสูตรได้ก่อนกำหนดในแต่ละปี มีการเพิ่มพูนเนื้อหาและกระบวนการทางภาษาให้แก่ผู้เรียนมากกว่าที่หลักสูตรระดับชาติกำหนด ตลอดจนมีการขยายองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็น เพื่อเสริมประสบการณ์ของนักเรียนอย่างรอบด้านสู่คุณภาพระดับสากล จัดการเรียนการสอนโดยทีมครูชาวต่างประเทศที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอน จำนวน 12-18 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ในรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้ ภาษาอังกฤษ จำนวน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ ผ่านโปรแกรม Reading Eggs เสริมทักษะภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาการคำนวณ วิชาละ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยครูชาวต่างประเทศ จำนวน 4 คาบต่อสัปดาห์ ในวิชาคณิตศาสตร์ สอนโดยครูชาวต่างประเทศ จำนวน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยใช้หลักสูตร ORIGO (Go Math) ซึ่งเป็นหลักสูตรคฺณิตศาสตร์จากประเทศออสเตรเลีย ที่ได้รับการยอมรับและนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการภาษาอังกฤษ ในกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมการค้นพบตนเองผ่านศูนย์ Self - Discovery Center วิชาละ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ป.1 เรียน 2 ภาคเรียน ป.2 เรียน 1 ภาคเรียน) และการนำเสนอความสามารถทางภาษาเป็นภาษาอังกฤษ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถอย่างโดดเด่นและใช้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วชัดเจน

เอกสารประกอบการรับสมัคร

การรับสมัครออนไลน์ ทำการสแกนหรือถ่ายภาพจากเอกสารฉบับจริง ไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf (แต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 5 MB) ประกอบด้วย
1. สูติบัตรของนักเรียน (กรณีที่นักเรียนเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาแนบใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลด้วย)
2. ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
3. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลนักเรียน บิดา หรือมารดา

กำหนดการรับสมัครและประเมินความพร้อม

1.  สมัครผ่านระบบออนไลน์                  วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม – วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 (ปิดระบบวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น.)

2. ชำระเงินค่าใบสมัคร                          วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม – วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 (ปิดระบบวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 23.59 น.)

3. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร              วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

4. ประเมินความพร้อม                           วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566

5. ประกาศผลการประเมินความพร้อม วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.  ประกาศทางเว็บไซต์ของโรงเรียนฯ

6. รายงานตัวเป็นนักเรียน                    วันพฤหัสบดีที่ 14 – วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 

              *** หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสำนักงานรับสมัครนักเรียน ศูนย์ภาษาและทุนศึกษาต่อต่างประเทศ
โทร. 053-242038, 053-242550 ต่อ 254, 224
เวลาทำการ : วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09:00-16:00 น.

ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม  –  7 กันยายน 2566