"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมฉลาดคิดดิจิทัล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ฉลาดคิด พิชิตยุคดิจิทัล” เป็นกิจกรรมเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนในการจัดลำดับวิธีคิดในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการทำงานและใช้ชีวิตประจำวัน การมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูล การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี และการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม

1.เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการรับข่าวสารต่างๆ

2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ฉลาดคิดดิจิตอล ในการรับสารต่างๆ