"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมสัมพันธ์

ทางระดับปฐมวัยได้มีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อให้เด็กมีทักษะการเรียนรู้ สนใจสิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ รักการเรียนรู้และมีความรู้ อีกทั้งยังให้เด็กได้พัฒนาทักษะการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคาร 87 ปี