"The ultimate aim of education is the development of character"

ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ