"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนที่มีวินัยดีเด่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีวินัยดีเด่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ดังนี้

อนุบาล 3/1    เด็กหญิงวรรณรดา    ศรีอภิวงศ์

อนุบาล 3/2    เด็กชายอัศม์เดช      คำตุ้ย

อนุบาล 3/3    เด็กชายตรีภพ          วิริยา

อนุบาล3/4     เด็กชายกนต์ธร        ยืนบุญ

อนุบาล 3/5    เด็กชายพุฒิภัทร      ศรีโคตร

อนุบาล 3/6    เด็กหญิงลัลณ์ลลิณ    บาลเพียร

อนุบาล 3/7    เด็กหญิงณภาภัช     เอมหฤทัย

อนุบาล 3/8    เด็กหญิงณัฐพัชร์     ไชยชนะ

อนุบาล 3/9    เด็กชายวรพงศ์      ศรีรัตนา

อนุบาล 3/10  เด็กหญิงไอยรินทร์ทรา     อินทรชัย

อนุบาล 3/11  เด็กหญิงพัฒน์นภา   จันทร์ศรีนวล

อนุบาล 3/12  เด็กหญิงญดา    ศรีวิรัตน์

ห้องเรียนที่ได้รางวัลวินัยดีเด่น มีดังนี้

รางวัลที่ 1      ห้องเรียน 3/4

รางวัลที่ 2      ห้องเรียน 3/6

รางวัลที่ 3      ห้องเรียน 3/11