"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้จากการทัศนศึกษายังแหล่งการเรียนรู้เพื่อจะได้รับความรู้ที่สร้างความสุข ความสนุก เป็นประสบการณ์ตรงที่สามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีฐานกิจกรรมดังนี้ 1.ดำนา 2.ทำลูกประคบ 3. สำรวจธรรมชาติ