"The ultimate aim of education is the development of character"

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1 – 3 ปีการศึกษา 2566

ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3    เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครอง  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566  ณ ห้องเรียน (ของนักเรียน ; ปีการศึกษา 2566)