"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมวิชาเลือกเสรี Make your passion happen  การจัดการท่องเที่ยว 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ห้องเรียนปกติ  เข้าร่วมกิจกรรมวิชาเลือกเสรี Make your passion happen  การจัดการท่องเที่ยว   การท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ  หากมีความรู้เท่าทัน เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน  นักเรียนจะสามารถเอาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในอนาคตและเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป  เมื่อได้เรียนรู้กระบวนการการต่าง ๆ ในห้องเรียนแล้ว  การนำนักเรียนไปฝึกประสบการณ์ตรงภายนอก ฝึกปฏิบัติจริงจะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงมากยิ่งขึ้น  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2566  นักเรียนได้เข้าศึกษา เรียนรู้กระบวนการจัดการการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่