"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียน PRC ในโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร่วมกิจกรรม “PRC SMEP SYMPOSIUM 2023”

นักเรียนในโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม “PRC SMEP SYMPOSIUM 2023”

วันเสาร์ที่  11  กุมภาพันธ์  2566  เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยหน่วยงานส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม SMEP SYMPOSIUM 2023 ให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการได้ฝึกการสร้างนวัตกรรม และสามารถนำเสนอผลงานเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอในระดับนานาชาติต่อไป โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ มาเป็น Keynote speaker ในหัวข้อ “Innovation approach to career success”  และยังให้เกียรติเป็น Expert Commentators ร่วมกับ อาจารย์.ดร.ชนิสร เหง้าจำปา และ ดร. อธิวัฒน์ ชุ่มแย้ม ในการให้คำแนะนำกับนักเรียนในการปรับปรุงและพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้น โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มีนักเรียนในโครงการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 97 คน