"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมครอบครัว PRC ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
จัดกิจกรรมครอบครัว PRC ประจำปีการศึกษา 2565 โดยผู้ปกครองเครือข่ายและผู้ปกครองแต่ละห้องเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ซึ่งรูปแบบลักษณะของกิจกรรมมีหลากหลาย เช่น การให้ความรู้ด้านอาชีพ การฝึกฝนทักษะความรู้ที่จำเป็นสำหรับเด็กด้านต่างๆ การลงมือปฏิบัติเกม กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น