"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เมื่อวันที่ 13-15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ณ ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม กระตุ้น และปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากร รักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ