"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรม Power BI For PRC SMEP

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยหน่วยงานส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ได้จัด กิจกรรม Power BI For PRC SMEP ให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    เ้มื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565   เวลา 9.00-12.00 น.   ณ ห้องปฏิบัติการห้องเรียน สสวท. อาคารร่มเกล้า โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยมีนักเรียนในโครงการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 48 คน  การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกการใช้โปรแกรม   Power BI พื้นฐาน  และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการนำเสนอทางวิชาการของตนเอง   โดยได้รับเกียรติจาก คุณชลลดา เลาหพันธ์ศักดา ศิษย์ก่าโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  รุ่น เอม  มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้