"The ultimate aim of education is the development of character"

ถวายเทียนพรรษาพร้อมด้วยจตุปัจจัยเนื่องในวันเข้าพรรษา

ครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ร่วมถวายเทียนพรรษาพร้อมด้วยจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นเป็นพุทธบูชา
เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดศรีโขง, วัดเกตการาม และวัดเชตุพน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565