"The ultimate aim of education is the development of character"

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2568

รอบรับตรง : นักเรียนภายนอก และนักเรียน ม.3 PRC

ยื่นใบสมัคร
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567

(ปิดระบบ 16.00 น.)

รอบทั่วไป : นักเรียนภายนอก และนักเรียน ม.3 PRC    

ติดตามกำหนดการเร็วๆ นี้

รอบรับตรง (เฉพาะโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน) ทั้งนักเรียนภายนอก และนักเรียน ม.3 PRC

ติดตามกำหนดการเร็วๆ นี้

กำหนดการรับสมัครรอบรับตรง:นักเรียนภายนอกและนักเรียน PRC

ยื่นใบสมัคร                                                         วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567
                                                                            (ปิดระบบ 16.00 น.)
ชำระค่าใบสมัคร                                                 วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567
                                                                                                             (ถึง 23.59 น.)
                                พิมพ์บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์       วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น.   
                                วันสัมภาษณ์                                                     ติดตามกำหนดการจากเว็บไซต์ของโรงเรียน (www.prc.ac.th)
                                วันประกาศผลผ่านสัมภาษณ์                          ติดตามกำหนดการจากเว็บไซต์ของโรงเรียน (www.prc.ac.th)
                                วันรายงานตัว(นักเรียนภายนอกและ PRC)    ติดตามกำหนดการจากเว็บไซต์ของโรงเรียน (www.prc.ac.th)  

                                         หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เปิดรับสมัครในแผนการเรียน

 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ SMEP
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ MEP
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ SII
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ ERA
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ DAG
 
 
 • แผนการเรียนศิลป์ – คณิตศาสตร์ โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ MEP
 • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน
 • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ DAG
 • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาอังกฤษ โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ DAG
 • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาญี่ปุ่น โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ DAG
 • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาฝรั่งเศส โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ DAG
 • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาเยอรมัน โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ DAG
 • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาเกาหลี โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ DAG

 เอกสารประกอบการรับสมัคร


 รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 

 ให้จัดทำเป็นรูปเล่มไม่เกิน 10 หน้ากระดาษขนาด A4 (ไม่รวมปกและคำนำ) สแกน หรือ export เป็นไฟล์ pdf ไฟล์เดียวขนาดไม่เกิน 25 MB ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว และรายละเอียดที่   แสดงถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับตามรายการที่กำหนด และนำฉบับจริงมาในวันสัมภาษณ์

                                        

                            ขั้นตอนการรับสมัคร

โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพที่เปิดรับสมัครในรอบรับตรง

Science & Mathematics Excellence Program: SMEP

เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยเน้นจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงและการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะการสื่อสาร มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เกิดสมรรถนะการเรียนรู้ ที่ยั่งยืน

Mathematics Excellence Program: MEP

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ฝึกฝนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผ่านการจัดประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งการ บูรณาการคณิตศาสตร์กับหุ่นยนต์ ตลอดจนผสมผสานการใช้สื่อการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ นำความรู้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตจริงได้อย่างสร้างสรรค์
เงื่อนไขการรับสมัคร สาขา SMEP
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2567
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (จำนวน 4 เทอม) แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า 3.50
 3. เคยสอบวัดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ ในระดับภาคเป็นต้นไป หรือ เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ/ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ ในระดับจังหวัดเป็นต้นไป การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย การประกวดโครงงานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา ผลการสอบ TEDET หรือโครงการอื่นที่เทียบเท่า หรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการในสาขาวิชาเคมี คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
     เงื่อนไขการรับสมัคร สาขา MEP
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2567
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (จำนวน 4 เทอม) แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า 3.50
 3. เคยสอบวัดความรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในระดับภาคเป็นต้นไป หรือ เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ/ ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ทางด้านคณิตศาสตร์ ในระดับจังหวัดเป็นต้นไป การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา ผลการสอบ TEDET หรือ โครงการอื่นที่เทียบเท่า หรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

Science of Integrated Innovation: SII

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และสมรรถนะทางเทคโนโลยี ผ่านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถออกแบบการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อการสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้งาน และการสร้างสรรค์โครงงานในรูปแบบ งานสร้างสรรค์ปฏิบัติการสตูดิโอ และปฏิบัติการโครงงานรวบยอด สามารถคิด วางแผน และออกแบบการสร้างผลงานตั้งแต่ในรูปแบบโครงงานระดับโรงเรียน จนถึงโครงงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ

Engineering in Robotics and Automation: ERA

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และสมรรถนะทางเทคโนโลยี ผ่านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมตั้งต้นได้ และการสร้างสรรค์โครงงานในรูปแบบ งานสร้างสรรค์ปฏิบัติการ สตูดิโอ และปฏิบัติการโครงงานรวบยอด สามารถคิด วางแผน และออกแบบการสร้างผลงานตั้งแต่ในรูปแบบโครงงานระดับโรงเรียน จนถึงโครงงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ
เงื่อนไขการรับสมัคร สาขา SII
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2567
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (จำนวน 4 เทอม) แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า 3.25
 3. เคยเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-นวัตกรรมระดับภาคเป็นต้นไป เช่น
 • ได้รับทุนหรือรางวัลจากการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรม นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ หรือเกม ในระดับภาคเป็นต้นไป เช่น National Software Contest(NSC), National Basic STEM Innovation, Young Scientist Competition (YSC), Hackathon ,โครงงานวิทยาศาสตร์ Youth’s Electronics Circuit Contest (YECC)หรือ งานศิลปหัตถกรรม หมวดคอมพิวเตอร์
 • ได้รับทุนหรือรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ เช่น FIRST LEGO LEAGE(FLL) , FIRST Tech Challenge (FTC) หรือ World Robot Olympiad (WRO) การแข่งขันหุ่นยนต์ส.พ.ฐ – ส.ส.ท.หรือ TPA – the Technology Promotion Association (Thai-Japanese) (เป็นผู้พัฒนาโปรแกรม)
 • เคยสอบวัดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ ในระดับภาค เป็นต้นไป
 • การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย การประกวดโครงงานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา ผลการสอบ TEDET หรือ โครงการอื่นที่เทียบเท่า หรือ
 • ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือเคยเข้าร่วมค่ายทางด้านเทคโนโลยี ฯลฯ
 • เป็นนักเรียนในโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีหรือโปรแกรมเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในวิชาเพิ่มเติมด้านเทคโนโลยี กลุ่มวิชา Computer Science และ Capstone Project ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (จำนวน 4 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.25
เงื่อนไขการรับสมัคร สาขา ERA
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2567
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (จำนวน 4 เทอม) แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า 3.25
 3. เคยเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-หุ่นยนต์ ระดับภาคเป็นต้นไป เช่น
 • ได้รับทุนหรือรางวัลจากการแข่งขัน FIRST LEGO LEAGE(FLL) , FIRST Tech Challenge (FTC) หรือ World Robot Olympiad (WRO) การแข่งขันหุ่นยนต์ส.พ.ฐ – ส.ส.ท.หรือ TPA – the Technology Promotion Association (Thai-Japanese)
 • เคยสอบวัดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ ในระดับภาค เป็นต้นไป
 • ได้รับทุนหรือรางวัลจากการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรม นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ หรือเกม ในระดับภาคเป็นต้นไป เช่น National Software Contest (NSC), National Basic STEM Innovation, Young Scientist Competition (YSC), Hackathon ,โครงงานวิทยาศาสตร์
  Youth’s Electronics Circuit Contest (YECC)
  หรือ งานศิลปหัตถกรรม หมวดคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ (เฉพาะโครงงานที่มี Hardware ต่อพ่วง)
 • ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือเคยเข้าร่วมค่ายทางด้านเทคโนโลยี ฯลฯ
 • การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ของ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย การประกวด โครงงานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ผลการสอบ TEDET / ASMO หรือ โครงการอื่นที่เทียบเท่า ฯลฯ 
 • เป็นนักเรียนในโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีหรือโปรแกรมเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในวิชาเพิ่มเติมด้านเทคโนโลยี กลุ่มวิชา Engineering and Robotics และ Capstone Project ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (จำนวน 4 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.25

Digital Art and Games (DAG)

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และสมรรถนะทางเทคโนโลยี ผ่านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมตั้งต้นได้ การออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะดิจิทัล การพัฒนาเกม Platform การสร้างภาพเคลื่อนไหว และการสร้างสรรค์โครงงานในรูปแบบ งานสร้างสรรค์ ปฏิบัติการสตูดิโอ และปฏิบัติการโครงงานรวบยอด สามารถคิด วางแผน และออกแบบการสร้างผลงานตั้งแต่ในรูปแบบโครงงานระดับโรงเรียน จนถึงโครงงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ.

แผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยี Digital Art and Games (DAG)

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2567
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (จำนวน 4 เทอม) แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า 3.00
 3. เป็นผู้เคยเข้าร่วมการแข่งขันทางการออกแบบหรือสร้างสรรค์ด้านงานศิลปะ เช่น
 • ได้รับรางวัล ในการสร้างสรรค์ผลงานการวาดรูป ออกแบบดีไซน์ ในระดับภาคเป็นต้นไป หรือสร้างรายได้ให้ตนเองได้อย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ได้รับทุนหรือรางวัลในการแข่งขันทำภาพยนตร์สั้น ผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิกระดับภาคเป็นต้นไป
 • ได้รับทุนหรือรางวัลในการออกแบบระบบเกม หรือนิยายระดับภาคขึ้นไป
 • ได้รับทุนหรือรางวัลในการสร้างผลงานแอนิเมชั่นรูปแบบ 2-3D ในระดับภาคขึ้นไป
 • ได้รับรางวัลในการแข่งขันการออกแบบหรือสร้างสรรค์เกมระดับภาคขึ้นไป
 • ได้รับทุนหรือรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST Tech Challenge (FTC) และการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย (NSC) (เป็นผู้ออกแบบ วาดรูป หรือตัดต่อคลิปของทีม)
 • เป็นนักเรียนในโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีหรือโปรแกรมเทียบเท่า และ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในวิชาเพิ่มเติมด้านเทคโนโลยี กลุ่มวิชา Digital Art และ Capstone Project ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (จำนวน 4 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00

แผนศิลป์ – ภาษาจีน,ภาษาอังกฤษ,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาเยอรมัน,ภาษาเกาหลีโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยี Digital Art and Games (DAG)

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2567
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (จำนวน 4 เทอม) แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า 3.00
 3. เป็นผู้เคยเข้าร่วมการแข่งขันทางการออกแบบหรือสร้างสรรค์ด้านงานศิลปะ เช่น
 • ได้รับรางวัล ในการสร้างสรรค์ผลงานการวาดรูป ออกแบบดีไซน์ ในระดับภาคเป็นต้นไป หรือสร้างรายได้ให้ตนเองได้อย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ได้รับทุนหรือรางวัลในการแข่งขันทำภาพยนตร์สั้น ผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิกระดับภาคเป็นต้นไป
 • ได้รับทุนหรือรางวัลในการออกแบบระบบเกม หรือนิยายระดับภาคขึ้นไป
 • ได้รับทุนหรือรางวัลในการสร้างผลงานแอนิเมชั่นรูปแบบ 2-3D ในระดับภาคขึ้นไป
 • ได้รับรางวัลในการแข่งขันการออกแบบหรือสร้างสรรค์เกมระดับภาคขึ้นไป
 • ได้รับทุนหรือรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST Tech Challenge (FTC) และการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย (NSC)  (เป็นผู้ออกแบบ วาดรูป หรือตัดต่อคลิปของทีม)
 • เป็นนักเรียนในโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีหรือ
 • โปรแกรมเทียบเท่า และ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในวิชาเพิ่มเติมด้าน
 • เทคโนโลยี กลุ่มวิชา Digital Art และ Capstone Project  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (จำนวน 4 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00

แผนการเรียนวิทย์-คณิต

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2567
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (จำนวน 4 เทอม) แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า 3.50 
 3. เคยสอบวัดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ ในระดับภาคเป็นต้นไป หรือ เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ/ ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือ ภาษาอังกฤษ ในระดับจังหวัดเป็นต้นไป การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย การประกวดโครงงานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา ผลการสอบ TEDET หรือโครงการอื่นที่เทียบเท่า หรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปีกวิชาการ ในสาขาวิชาเคมีคณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ)

แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2567
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในวิชาภาษาจีน และวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (จานวน 4 เทอม) แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า 3.50
 3. เคยเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษหรือทักษะภาษาจีนในระดับภาคเป็นต้นไป หรือเคยสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ได้แก่ IELTS 5.5 /TOEFL (Paper) 513/ TOEFL CBT 183 TOEIC 605 เป็นต้นไป ฯลฯ หรือภาษาจีน YCT 3 / HSK 2หรือ เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ/ ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน และเคยได้รับเลือกเป็นผู้นำในงานใดงานหนึ่ง ฯลฯ

แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาอังกฤษ

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2567
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (จานวน 4 เทอม) แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า 3.50
 3. เคยเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษหรือทักษะภาษาจีนในระดับภาคเป็นต้นไป หรือเคยสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ได้แก่ IELTS 5.5 /TOEFL (Paper) 513/ TOEFL CBT 183 TOEIC 605 เป็นต้นไป ฯลฯ หรือภาษาจีน YCT 3 / HSK 2หรือ เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ/ ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน และเคยได้รับเลือกเป็นผู้นำในงานใดงานหนึ่ง ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานรับสมัครนักเรียน ศูนย์ภาษาและทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ
โทร. 053-242038, 053-242550 ต่อ 254, 224

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลาทำการ 09:00-16:00 น.

    

    ค่าสมัคร
นักเรียนภายนอก 500 บาท
นักเรียน PRC 200 บาท
ยื่นใบสมัครวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567
(ปิดระบบ 16.00 น.)