"The ultimate aim of education is the development of character"

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2568

รอบรับตรง : นักเรียนภายนอก และนักเรียน ม.3 PRC

ยื่นใบสมัคร
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567
(ปิดระบบ 16.00 น.)

รอบทั่วไป : นักเรียนภายนอก และนักเรียน ม.3 PRC    

ยื่นใบสมัคร
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567
(ปิดระบบ 16.00 น.)

กำหนดการรับสมัครรอบทั่วไป:นักเรียนภายนอกและนักเรียน ม.3 PRC

                       ยื่นใบสมัคร                                วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 (ปิดระบบ 16.00 น.)

                ชำระค่าใบสมัคร                                วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 (ถึง 23.59 น.)

                             พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ                                วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

                                                                 วันสอบ                                วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์                            วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567   เวลา 15.30 น.

                   (เฉพาะโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ)                   

                                                         วันสัมภาษณ์                              วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567   เวลา 15.45 น.

                    (เฉพาะโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ)   

                                               วันประกาศผลสอบ                              ติดตามกำหนดการเร็วๆ นี้

        วันรายงานตัว (นักเรียนภายนอกและ PRC)                            ติดตามกำหนดการเร็วๆ นี้

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร

– กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567

– มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ปีการศึกษา ( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ) ใน 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  ทั้งหมด 5 วิชา รวมกันเฉลี่ยแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2.75

หมายเหตุ

 • นักเรียนภายนอกและภายในที่สมัครในรอบรับตรง จะไม่สามารถเข้าสมัครในรอบทั่วไปได้
 • นักเรียนภายนอกและภายในที่ผ่านการคัดเลือกในรอบรับตรงแล้ว หากประสงค์จะสมัครสอบในรอบทั่วไปจะต้องแจ้งสละสิทธิ์ก่อน จึงจะสามารถสมัครได้
 • นักเรียนภายนอกและภายในที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบรับตรง จะสามารถสมัครรอบทั่วไปได้

แผนการเรียนที่เปิดรับสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2568 รอบที่ 2 รอบทั่วไป

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
สามารถเลือกโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ
เพิ่มเติมได้สูงสุด 2 อันดับ

 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ SMEP
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ MEP
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ SII
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ ERA
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ DAG

แผนการเรียนศิลป์ – คณิตศาสตร์
สามารถเลือกโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ
เพิ่มเติมได้สูงสุด 1 อันดับ

 • แผนการเรียนศิลป์ – คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนศิลป์ – คณิตศาสตร์
  โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ MEP

แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา
สามารถเลือกโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ
เพิ่มเติมได้สูงสุด 1 อันดับ

 • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน
 • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน
  โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ DAG
 • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาอังกฤษ
  โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ DAG
 • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาญี่ปุ่น
 • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาญี่ปุ่น
  โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ DAG
 • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาฝรั่งเศส
 • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาฝรั่งเศส
  โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ DAG
 • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาเยอรมัน
 • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาเยอรมัน
  โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ DAG
 • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาเกาหลี
 • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาเกาหลี
  โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ DAG

เอกสารประกอบการรับสมัคร
ทำการสแกนเป็นไฟล์ .pdf หรือรูปถ่ายไฟล์ .jpg เพื่อใช้ในการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์

นักเรียนภายนอก

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. เอกสารผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ปพ.1)
 3. รูปถ่ายแต่งกายชุดนักเรียน
 4. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ขนาดไม่เกิน 25 MB (เฉพาะผู้สมัครเพิ่มในโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ)

นักเรียนภายใน PRC

 1. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ขนาดไม่เกิน 25 MB (เฉพาะผู้สมัครเพิ่มในโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ)

ขั้นตอนการรับสมัคร


 รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 

 ให้จัดทำเป็นรูปเล่มไม่เกิน 10 หน้ากระดาษขนาด A4 (ไม่รวมปกและคำนำ) สแกน หรือ export เป็นไฟล์ pdf ไฟล์เดียวขนาดไม่เกิน 25 MB ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว และรายละเอียดที่   แสดงถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับตามรายการที่กำหนด และนำฉบับจริงมาในวันสัมภาษณ์

                                        

โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพที่เปิดรับสมัครในรอบสอบทั่วไป นักเรียนภายนอก และนักเรียน ม.3 PRC

 

Science & Mathematics Excellence Program: SMEP

เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยเน้นจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงและการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะการสื่อสาร มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เกิดสมรรถนะการเรียนรู้ ที่ยั่งยืน

Mathematics Excellence Program: MEP

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ฝึกฝนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผ่านการ จัดประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งการ บูรณาการคณิตศาสตร์กับหุ่นยนต์ ตลอดจนผสมผสานการใช้สื่อการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ นำความรู้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตจริงได้อย่างสร้างสรรค์

Science of Integrated Innovation (SII)

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และสมรรถนะทางเทคโนโลยี ผ่านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถออกแบบการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อการสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้งาน และการสร้างสรรค์โครงงานในรูปแบบ งานสร้างสรรค์ปฏิบัติการสตูดิโอ และปฏิบัติการโครงงานรวบยอด สามารถคิด วางแผน และออกแบบการสร้างผลงานตั้งแต่ในรูปแบบโครงงานระดับโรงเรียน จนถึงโครงงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ

Engineering in Robotics and Automation (ERA)

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และสมรรถนะทางเทคโนโลยี ผ่านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมตั้งต้นได้ และการสร้างสรรค์โครงงานในรูปแบบ งานสร้างสรรค์ปฏิบัติการ สตูดิโอ และปฏิบัติการโครงงานรวบยอด สามารถคิด วางแผน และออกแบบการสร้างผลงานตั้งแต่ในรูปแบบโครงงานระดับโรงเรียน จนถึงโครงงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ

Digital Art and Games (DAG)

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และสมรรถนะทางเทคโนโลยี ผ่านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมตั้งต้นได้ การออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะดิจิทัล การพัฒนาเกม Platform การสร้างภาพเคลื่อนไหว และการสร้างสรรค์โครงงานในรูปแบบ งานสร้างสรรค์ ปฏิบัติการสตูดิโอ และปฏิบัติการโครงงานรวบยอด สามารถคิด วางแผน และออกแบบการสร้างผลงานตั้งแต่ในรูปแบบโครงงานระดับโรงเรียน จนถึงโครงงานนวัตกรรม ระดับนานาชาติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานรับสมัครนักเรียน ศูนย์ภาษาและทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ
โทร. 053-242038, 053-242550 ต่อ 254, 224

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลาทำการ 09:00-16:00 น.

    
 

  ค่าสมัคร
 • แผนการเรียนปกติ
  – นักเรียนภายนอก 500 บาท
  – นักเรียนภายใน (PRC) 200 บาท
 • แผนการเรียนปกติและโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพฯ
  – นักเรียนภายนอก 600 บาท 
  – นักเรียนภายใน (PRC) 300 บาท
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567
(ปิดระบบ 16.00 น.)