"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันนิทรรศการญี่ปุ่น นิฮงไซ ครั้งที่ 24       วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม  2565  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                   แข่งขัน Cover Dance  รางวัลที่ 1

นางสาวปัญญาพร     บุญธนสถิตย์     ม.4/9       นางสาวแอนนิตา  อุตมะศรี      ม.5/9

นายภคภูมิ             ใจกล้า            ม.6/9       นางสาวเดือนธันวา  ชัยสาร      ม.6/9

นางสาวขณิฐ           วงศ์ชัย           ม.6/10     นางสาวณัฐณิชา     สายอ้าย    ม.6/10

นางสาวณัฐชนก       พึ่งกลิ่น           ม.6/10

                     แข่งขันประกวดร้องเพลง  รางวัลที่ 1      นายพีรณัฐ    ธนสุวรรณกุล    ม.6/9

                     แข่งขันเขียนตัวอักษรคันจิเป็นฮิรางานะ  รางวัลที่ 1     นายชัชชัย    วรรณศร       ม.6/9

                     แข่งขันความรู้ทางไวยกรณ์  รางวัลที่ 1    นางสาวขณิฐ   วงศ์ชัย    ม.6/10

แข่งขันประกวดสุนทรพจน์  รางวัลที่ 3    นายภคภูมิ   ใจกล้า   ม.6/9